Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim o sieci szpitali w Małopolsce

Biznes i gospodarka
07 marca 2017
W poniedziałek 6 marca odbyło się jedenaste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim. Rada zajęła się problemem zabezpieczenia opieki medycznej na podstawie mapy sieci szpitali w województwie małopolskim i w perspektywie planowanych zmian systemowych.

Rada, na posiedzeniu, które poprowadził przewodniczący Marek Piwowarczyk gościła Henrykę Bochniarz, przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, Jacka Męcinę, doradcę Konfederacji Lewiatan oraz Zbigniewa Żurka, przewodniczącego zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego. Goście z członkami rady rozmawiali na temat funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, przyszłości wojewódzkich rad dialogu społecznego oraz zbliżającej się nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Przewodnicząca Henryka Bochniarz zachęcała do opracowania białej księgi dobrych praktyk dialogu społecznego.

Ponadto rada zatwierdziła swój plan pracy na pierwsze półrocze 2017 roku. Wśród tematów, którymi rada zajmie się na kolejnych posiedzeniach, znalazł się między innymi problem emisji dwutlenku węgla – smog i zanieczyszczenie powietrza, działalność Krajowej Administracji Skarbowej, problem uzdrowisk w Małopolsce oraz zatrudnienie cudzoziemców. Członkowie WRDS w Województwie Małopolskim wybrali również Janusza Kowalskiego, wiceprzewodniczącego WRDS w Województwie Małopolskim, wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego i Prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości - na swojego przedstawiciela w Radzie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Członkowie rady zapoznali się również z Regionalnym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017 zaprezentowanym przez Alinę Paluchowską, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawiony dokument.

Tematem przewodnim spotkania była rządowa reforma służby zdrowia zakładająca wprowadzenie sieci szpitali. Członkowie rady dyskutowali nad projektem stanowiska przygotowanego przez zespół problemowy ds. ochrony zdrowia WRDS w Województwie Małopolskim i zaprezentowany przez jego przewodniczącą Danutę Kądziołkę. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście: Ewa Podłęcka, II zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tadeusz Wadas, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Tomasz Pęcherz, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Elżbieta Fryźlewicz -Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojciech Kozak, wicemarszałek Województwa Małopolskiego. W toku dyskusji wyartykułowane zostały zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie na temat projektowanych zmian w sektorze szpitalnictwa. Ostatecznie członkowie rady przyjęli stanowisko w sprawie zabezpieczenia opieki medycznej w województwie małopolskim w perspektywie planowanych zmian, w szczególności wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, w którym znalazły się zarówno szanse, jak i zagrożenia związane z projektowaną sieci szpitali.

Kolejne posiedzenie rady zaplanowane zostało na 7 kwietnia 2017 roku. Poświęcone będzie bieżącej informacji Małopolskiego Kuratora Oświaty na temat realizacji reformy edukacji oraz zagrożeniom dla polskiego hutnictwa w związku z planowaną prognozą Unii Europejskiej w sprawie emisji dwutlenku węgla.

WRDS w WM 06.03.2017 r.

 WRDS w WM 06.03.2017 r.

Autor: Departament Rozwoju Gospodarczego