Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty edukacyjne - wakacje 2020

Edukacja
09 lipca 2020
Do końca lipca potrwają nabory do dwóch ważnych konkursów „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” i „Od kodowania do budowania- wielopokoleniowa robotyka” ogłoszonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Z uwagi na wciąż obowiązujący w Polsce stan epidemiczny oraz prawdopodobieństwo utrzymania zdalnego kształcenia w szkolnictwie, konkurs „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” promuje i wspiera różnorodne formy kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży w możliwie najbezpieczniejszy sposób, korzystając z nowoczesnych form komunikacji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze cyfryzacji i multimediów. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Małopolski z włączeniem najmłodszych jego mieszkańców tj. grupy przedszkolnej. Ideą przewodnią konkursu jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich rozwoju zarówno indywidualnym, społecznym, jak i obywatelskim - w trosce o jak najlepsze ich wykształcenie na każdym poziomie edukacji oraz rozwój kompetencji zwłaszcza kluczowych i talentów, a także uzdolnień twórczych czy artystycznych.

Epidemia zmieniła spojrzenie na edukację, tym bardziej że dzieci i młodzież, zgodnie z zapowiedziami ministra wraca do szkół od pierwszego września. Staramy się połączyć szereg działań w jak najpełniejszą ofertę. Chcemy, by dzieci wykazały się zdolnościami i umiejętnościami w ich codziennym, trudnym życiu. Dlatego apeluję o kreatywne wnioski do organizacji pozarządowych

- zachęcała Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

W ramach konkursu zlecane będą następujące zadania:wsparcie wychowawczo-pedagogiczne małopolskich uczniów w różnych formach edukacyjnych optymalizujących wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży wpływając na poprawę wyników w nauce, a na gruncie psychologii społecznej - wykształcających postawę radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach poprzez wzmacnianie u dzieci i młodzieży cech, umiejętności oraz wiedzy istotnych z punktu widzenia, ich rozwoju zarówno personalnego, jak i intelektualnego; wsparcie edukacyjne małopolskich uczniów w zakresie odkrywania i rozwijania przez dzieci i młodzież talentów, kreatywnego myślenia i kompetencji, w tym zwłaszcza kompetencji kluczowych – ułatwiających młodym ludziom projektowanie przyszłości zawodowej w dorosłym życiu; wsparcie wychowania patriotycznego poprzez propagowanie symboliki narodowej, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich oraz rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski;wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży z małopolskich szkół i popularyzacja zagadnień naukowych poprzez wyłonienie innowacyjnych ofert edukacyjnych akademickich kół naukowych i środowisk akademickich umożliwiających młodzieży szkolnej udział w życiu naukowym uczelni wyższych i dostęp do badań naukowych.

Czekamy na oferty stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, których programy edukacyjne wpisują się przynajmniej w jeden z trzech bloków tematycznych konkursu. Budżet konkursu – 500 000 zł.

  1. Talenty i kompetencje

wsparcie rozwoju małopolskich uczniów oraz działania edukacyjne na rzecz rozwoju ich talentów  i kompetencji, zwłaszcza kluczowych: - w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, obywatelskich, w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

  1. Naukowa przestrzeń edukacyjna

wspieranie zadań mających na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży innowacyjnych inicjatyw naukowych i edukacyjnych, naukowych projektów interdyscyplinarnych oraz wyników badań naukowych realizowanych przy udziale opiekunów i członków akademickich kół naukowych działających na terenie województwa małopolskiego, opracowanie programów edukacyjnych rozwijających zdolności poznawcze, kreatywnego myślenia, kompetencje kluczowe, w tym wsparcie nauki języków obcych np. kształcenie w kierunku dwujęzyczności, programy edukacyjne w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauk psychologicznych i społecznych w celu przygotowania dzieci i młodzieży do konfrontacji z dorosłością: rynkiem pracy, karierą zawodową, obowiązkami świadomego obywatela itd.

  1. Patriotyczne wychowanie

organizacja programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce oraz  promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski. Działania te mogą być realizowane poprzez: - organizację konkursów online poświęconych historii Polski, symbolice narodowej dla dzieci i młodzieży (w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski), - przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe oraz upowszechniających wiedzę historyczną wśród dzieci i młodzieży z terenu małopolski, stanowiących nagrody dla zwycięzców konkursów online; (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty, karty historyczne). Termin składania ofert do w/ w konkursu upływa 31 lipca 2020 roku. - Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To, co się stało wymusiło nowe rozwiązania, krok, a nawet dwa kroki do przodu. Małopolska jest w awangardzie, będąc pierwsza i jedyna pod tym względem w kraju. Dlaczego edukacja jest tak ważna? Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci – zauważył radny Rafał Kosowski, przewodniczący komisji edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki sejmiku województwa małopolskiego.  

Otwarty konkurs ofert pn. „Od kodowania do budowania- wielopokoleniowa robotyka”

(zadanie wyłonione w ramach 4. Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) Celem zadania jest organizacja zajęć z robotyki w oparciu o metodę Lego Education dla mieszkańców powiatu tarnowskiego. Zajęcia mają być skierowane do osób w każdym wieku i powinny być prowadzone w interakcji międzypokoleniowej, tak by mogli w nich uczestniczyć rodzice z dziećmi, seniorzy z wnukami.

Zadanie odpowiada na kilka problemów społecznych, które dzięki jego realizacji zostaną rozwiązane: na terenie realizacji projektu brak jest dostatecznego dostępu do takiej formy edukacji pozaszkolnej, jaką są zajęcia z robotyki dla dzieci oraz występuje zupełny brak takiej oferty dla osób dorosłych i starszych. Ww. konkurs ma również służyć realizacji następujących zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania, określone w Programie współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020:kształtowanie kompetencji kluczowych małopolskich uczniów,aktywizacja osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych – edukacja ustawiczna,organizacja różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym – aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna.

Ze względu na wystąpienie stanu epidemicznego w kraju w związku z COVID-19 pierwotnie realizacja zadania została wstrzymana. Niemniej pomimo tej sytuacji i wiążących się z tym wyzwań, także finansowych, po dokonaniu stosownych analiz, Zarząd Województwa postanowił wywiązać się ze swoich zobowiązań m. in. w obrębie zadań z Budżetu Obywatelskiego. Istotne jest jednak by te zadania realizować w taki sposób, by nie narażać bezpieczeństwa zdrowia i życia realizatorów i uczestników zadań w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

Dlatego też w porozumieniu z autorem zadania  projekt został przekształcony w taki sposób, by możliwa była jego realizacja w obecnej sytuacji związanej z COVID-19, bez narażania zdrowia uczestników projektu. Zajęcia będą zatem  odbywać się zdalnie za pośrednictwem ogólnodostępnych darmowych komunikatorów oraz w oparciu o dostępne i darmowe programy do projektowania i symulacji, które dają możliwość wykonywania przez uczestników czynności zbliżonych do czynności, które wykonywane by były stacjonarnie. Ponadto skrócony został okres realizacji zadania oraz wprost proporcjonalnie do tego zmniejszeniu uległa liczba planowanych uczestników, liczba zajęć oraz całkowity koszt zadania, który pozwolił na wygenerowanie 110 000 zł oszczędności. Budżet zadania wynosi 40 000 zł. Termin składania ofert do w/ w konkursu upływa 31 lipca 2020 roku. – To będzie olbrzymie wsparcie dla obszaru edukacji , jest z czego wybierać. Czekamy na oferty przemyślane i atrakcyjne dla dzieci i ich rodziców. Wszelkie informacje będą na stronie województwa, a w przypadku wątpliwości, służymy pomocą – zaznaczyła Agata Suszczyńska, zastępca dyrektora departamentu edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Departament Edukacji UMWM