Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kooperacje przeciw COVID - otwieramy nabór

Fundusze europejskie
24 lipca 2020
Wsparcie małopolskich jednostek samorządu terytorialnego w poprawie bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz podmiotów z nimi współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy pracowników placówek całodobowych prowadzonych przez powiaty: bocheński, tatrzański, nowotarski, gorlicki i oświęcimski, które pilotażowo wdrażają model „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” - to kolejne działania realizowane w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny.

W czwartek, 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania pomocy finansowej gminom i powiatom z województwa małopolskiego w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, dofinansowanym ze środków EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

„Kooperacje przeciw COVID” to kolejny, trzeci już moduł wsparcia zaprojektowany w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – kompleksowego programu pomocy dedykowanego grupom szczególnie dotkniętym obecną sytuacją, w którym nie zapominamy o ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Moduł III pozwala na doposażenie stanowisk pracy ich pracowników w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędne do walki z epidemią. Ponadto, powiaty wdrażające model kooperacji wypracowany w ramach projektu (bocheński, oświęcimski, tatrzański, gorlicki, nowotarski), prowadzące placówki całodobowe mają szansę na uzyskanie dofinansowanie do premii, nagród i dodatków do wynagrodzeń ich pracowników

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Realizacja zadania „Kooperacje przeciw COVID” pozwoli na przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego niemal 3 mln zł na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Co szczególnie istotne, przystąpienie do zadania nie wymaga wniesienia przez jednostkę wkładu własnego.  

Ostatnie miesiące pokazały nam, że nie wszystkie zadania możemy realizować za pośrednictwem kontaktu zdalnego. Są sytuacje, w których kontakt bezpośredni jest jedynym gwarantem skuteczności naszych działań. Jest to szczególnie istotne w instytucjach powołanych w celu niesienia pomocy, jakimi są ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, które są najbliżej mieszkańców Małopolski – dosłownie, jak i w przenośni. Najlepiej znają ich potrzeby i potrafią najszybciej i najskuteczniej na nie odpowiedzieć. To właśnie te instytucje oraz podmioty z nimi współpracujące będziemy wspierać w ramach otwartego już dziś naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Do udziału w naborze uprawnione są wszystkie gminy i powiaty z województwa małopolskiego, a zatem szansę otrzymania pomocy ma 201 jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór trwa od 23 lipca do 3 sierpnia 2020 r. Jest prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.malopolska.pl oraz  www.rops.krakow.pl.

Galeria zdjęć