Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska wspiera osoby niesamodzielne

Fundusze europejskie
06 grudnia 2019
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję dotyczącą wyboru najlepiej ocenionego projektu w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT. Przedmiotowy konkurs odbywał się w terminach od 20 maja do 31 lipca 2019 roku.

Na czym polega idea wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów?

Zasadniczym celem przyświecającym interwencji była potrzeba stworzenia łatwiejszego dostępu do usług wspomagających osoby niesamodzielne i ich opiekunów, a także wsparcie dla osób dotkniętych problemami i sytuacja kryzysowymi. Osoby niesamodzielne nie potrafią wykonywać czynności życia codziennego. Wsparciem dla osób niesamodzielnych jest pomoc opiekunów nieformalnych osób z kręgów rodzinnych, sąsiedzkich, przyjaciół, którzy nie świadczą swoich usług zawodowo, nie pobierają za nie wynagrodzenia. Opiekunowie nieformalni dostarczają regularnego, trwałego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego komuś, kto jest fizycznie lub intelektualnie niepełnosprawny albo jest osobą starszą, schorowaną. Taka opieka, często całodobowa wymaga od opiekunów wielu poświęceń.

Mając na uwadze powyższe, działania zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały ukierunkowane na następujące obszary problemowe:

  • Wspieranie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów, oferujących zarówno wsparcie o charakterze edukacyjno- doradczym, ale również jako „pierwsze źródło informacji” dla opiekunów tych osób (typ A).
  • Wsparcie projektów związanych z tworzeniem lub rozwojem nowych placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (typ B).
  • Wsparcie na tworzenie i/lub działalność ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętym problemami i kryzysami kompleksową pomoc (typ C).

W ramach konkursu o dofinansowanie swoich projektów mogły się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Tym samym, wśród potencjalnych Beneficjentów mogły znaleźć się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy, jak również instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne.

Natomiast w przypadku projektów Typu C o dofinansowanie mogły ubiegać się powiaty (lub Kraków jako miasto na prawach powiatu) oraz organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wyniosła ponad 8,7 mln zł! Natomiast maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosiła 92,73%, przy minimalnej wartości projektu wynoszącym 50 tys. zł.

 Na co można było przeznaczyć dofinansowanie?

Beneficjenci mogli przeznaczyć uzyskane środki m.in. na koszty adaptacji i wyposażenia placówek zapewniających dzienną opiekę osób niesamodzielnych; zatrudnienie personelu (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk); koszty związane z funkcjonowaniem placówki (wyżywienie, transport, organizacja zajęć z zakresu aktywizacji osób niesamodzielnych); koszty związane z uruchomieniem centrów wsparcia opiekunów (najem lokalu, organizacja indywidualnego poradnictwa, szkolenia i praktyki opiekuńcze, w tym niestacjonarne, usługi „menadżerów opieki”); zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego.

Podsumowanie naboru wniosków i wyniki konkursu

W odpowiedzi na przedmiotowy konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, czyli podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie naboru wniosków poinformowało o wpłynięciu 18 wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wyniosła aż 49,5 mln PLN, co stanowi 568 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu!

Ostatecznie podjęto decyzję o wyborze jednego, ale za to najwyżej ocenionego projektu, który spełnił wszystkie kryteria powyższego konkursu. Wnioskodawcą projektu jest Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, który otrzymał aż 174,5 punktów. Projekt polegał na uruchomieniu i prowadzeniu Centrum Spotkań Olszańska – ośrodka dla osób niesamodzielnych (w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi i funkcji poznawczych) i ich opiekunów nieformalnych. Co istotne obszar działania centrum nie obejmuje tylko Krakowa, ale również tzw. Krakowski Obszar Funkcjonalny, obejmujący zarówno Miasto Kraków jak i 14 ościennych gmin.

Uwzględniając kwotę dofinansowania projektu, wynoszącą ponad 7 mln PLN, wartość procentowa wykorzystanej alokacji na konkurs wyniosła 80,99%. Należy zaznaczyć, że dostępne środki na konkurs pozwalają na wybranie do dofinansowania tylko jednego projektu. Natomiast na liście rezerwowej zostało umieszczonych 13 projektów.

Informacje na temat innych konkursów organizowanych przez MCP

Niniejszy konkurs był ostatnim (dla poddziałania 9.2.2!) ogłoszonym w ramach kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W 2020 roku czeka nas jeszcze jeden konkurs dotyczący rozwoju usług społecznych i zdrowotnych tj. konkurs dla poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ A i B, planowany w IV kwartale przyszłego roku.

Szczegółowe informacje o innych konkursach znajdują się na stronie www.rpo.malopolska.pl. Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Galeria zdjęć