Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Z myślą o osobach niesamodzielnych

Fundusze europejskie
30 stycznia 2020
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu, aż o 16,5 mln EURO, środków na projekty dotyczące wsparcia usług opiekuńczych oraz interwencji kryzysowej w Małopolsce z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020! Zwiększenie środków zaplanowanych na dofinansowanie pozwoli na wsparcie wszystkich projektów, które spełniły kryteria oceny. To ogromna kwota.

Na czym polega idea wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów?

Zasadniczym celem przyświecającym interwencji była potrzeba stworzenia łatwiejszego dostępu do usług wspomagających osoby niesamodzielne i ich opiekunów, a także wsparcie dla osób dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi. Osoby niesamodzielne nie potrafią wykonywać czynności życia codziennego. Wsparciem dla osób niesamodzielnych jest pomoc opiekunów nieformalnych – osób z kręgów rodzinnych, sąsiedzkich, przyjaciół, którzy nie świadczą swoich usług zawodowo, nie pobierają za nie wynagrodzenia. Opiekunowie nieformalni dostarczają regularnego, trwałego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego komuś, kto jest fizycznie lub intelektualnie niepełnosprawny albo jest osobą starszą, schorowaną. Taka opieka, często całodobowa wymaga od opiekunów wielu poświęceń.

Mając na uwadze powyższe, działania zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały ukierunkowane na następujące obszary problemowe:

  • Wspieranie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów, oferujących zarówno wsparcie o charakterze edukacyjno- doradczym, ale również jako „pierwsze źródło informacji” dla opiekunów tych osób (typ A).
  • Wsparcie projektów związanych z tworzeniem lub rozwojem nowych placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (typ B).
  • Wsparcie na tworzenie i/lub działalność ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc (typ C).

W ramach konkursu o dofinansowanie swoich projektów mogły się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Tym samym, wśród potencjalnych Beneficjentów mogły znaleźć się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy, jak również instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne.

Natomiast w przypadku projektów Typu C o dofinansowanie mogły ubiegać się powiaty (lub Kraków jako miasto na prawach powiatu) oraz organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Na co można było przeznaczyć dofinansowanie?

Beneficjenci mogli przeznaczyć uzyskane środki m.in. na koszty adaptacji i wyposażenia placówek zapewniających dzienną opiekę osób niesamodzielnych; zatrudnienie personelu (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk); koszty związane z funkcjonowaniem placówki (wyżywienie, transport, organizacja zajęć z zakresu aktywizacji osób niesamodzielnych); koszty związane z uruchomieniem centrów wsparcia opiekunów (najem lokalu, organizacja indywidualnego poradnictwa, szkolenia i praktyki opiekuńcze, w tym niestacjonarne, usługi „menadżerów opieki”); zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM