Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rusza nabór projektów w ramach Stref Aktywności Gospodarczej

Fundusze europejskie
31 lipca 2019
fot. pixabay
Chcesz stworzyć w obrębie istniejących terenów inwestycyjnych niezbędną infrastrukturę, drogi samochodowe, chodniki, drogi rowerowe lub parkingi oraz budynki i budowle, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SAG? Koniecznie złóż stosowny wniosek do 11 października 2019 roku.

W ramach konkursu będą realizowane projekty, tworzące nowe lub rozbudowujące istniejące (na obszarze objętym SPR) Strefy Aktywności Gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym lub usługowym, poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych, także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in. tworzenie na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych lub infrastruktury służącej do przemieszczania się po obszarze SAG.

Pamiętamy o przedsiębiorcach, działających w Strefach Aktywności Gospodarczej. Przez ponad dwa miesiące czekamy na ciekawe propozycje do wsparcia finansowego. Rozstrzygnięcie konkursu planujemy w marcu przyszłego roku

- zaznaczył Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Warunki specyficzne wsparcia:

- SAG obejmuje obszar o zwartej powierzchni co najmniej 2 ha, w odniesieniu do tzw. SAG rozproszonych, tj. zlokalizowanych na terenach nie tworzących obszaru zwartego, przynajmniej  jedna z części strefy musi obejmować teren o powierzchni co najmniej 2 ha,

- SAG przeznaczona jest na prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej, a jej usytuowanie wykazuje zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub dokumentem równoważnym, a spełnienie tego warunku musi zostać udokumentowane najpóźniej na etapie oceny formalnej danego projektu,

- stopień zagospodarowania istniejącej SAG osiągnął co najmniej pułap oznaczający wyczerpanie limitu dostępnej powierzchni, tj. 65% - projekty mające na celu przygotowanie nowej SAG lub rozszerzenie powierzchni strefy istniejącej są realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury,

- przeprowadzono rzetelną diagnozę i analizę zapotrzebowania na tereny inwestycyjne ze strony potencjalnych inwestorów (firm sektora MŚP) wraz z diagnozą zapotrzebowania odnośnie zakresu projektu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi przeszło 15,5 mln zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej.

Galeria zdjęć