Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs na dyrektora Filharmonii Krakowskiej

Kultura
31 stycznia 2020
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego wojewódzkiej instytucji kultury – Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Kandydaci na to stanowisko swój udział w konkursie mogą zgłaszać do 3 marca br.

Z dniem 31 sierpnia br. upływa okres powołania Pana Bogdana Toszy na stanowisku Dyrektora Naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zgodnie z Uchwałą Nr 1583/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Województwo Małopolskie podjęło decyzję o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego instytucji w drodze konkursu.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli organizatora (w tym przewodniczący), dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych (działających w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie) oraz dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Filharmonię.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz te dotyczące wymagań dostępne na stronie internetowej:

Biuletyn Informacji Publicznej

Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 3 marca 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (ul. Racławicka 56 w Krakowie) lub przesłać na adres:

  • Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.

Galeria zdjęć

Autor: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji