Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska deszczówka odpowiedzią na zmiany klimatu

Rolnictwo
19 marca 2020
Od wielu lat obserwujemy nieustanną zmianę klimatu. Wzrasta temperatura powietrza, doskwierają nam upały, susze oraz inne gwałtowne zjawiska pogodowe, związane z ekstremalnymi opadami, a co za tym idzie - powodziami. W obliczu tych zmian konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na przechwytywanie i gromadzenie wód deszczowych, a następnie wykorzystanie ich tam, gdzie będą niezbędne.

Nowy konkurs „Małopolska deszczówka” jest realnym wsparciem gmin z naszego regionu. Wielokierunkowe działania, które zostaną podjęte pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, które będą przechwytywane z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących ich własnością. Liczę, że nasi beneficjenci podejmując te działania dadzą dobry przykład mieszkańcom naszego regionu

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Samorząd Województwa Małopolskiego, dostrzegając zmiany zachodzące w naszym klimacie, przekazał na realizację zadań w nowym konkursie aż pół miliona złotych.

Zarządzanie opadami jest jednym z podstawowych wyzwań. Znaczne uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie spływu powierzchniowego, migrację zanieczyszczeń, przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i rzek, wykraczające poza ich zdolności adaptacyjne w czasie pogody mokrej, a także zagrożenie powodziami i podtopieniami. W czasie pogody suchej, następuje spadek przeżywalności ekosystemu rzek, a przesuszenie powoduje ograniczenie rozwoju roślinności, generuje niekorzystny mikroklimat zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia alergii i chorób układu oddechowego, pogarszając warunki życia mieszkańców.

Zakłada się, że powszechne wdrożenie takich działań będzie miało wpływ na zwiększenie retencji glebowej, złagodzenie skutków suszy i ograniczenie ryzyka powodziowego, a tym samym poprawę jakości życia Małopolan

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

DLA KOGO:

Wsparcie dla gmin na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących własnością gminy

NA CO:

• dostosowanie gminnych budynków do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód deszczowych generowanych spływem z tych budynków

• przystosowanie, modernizację istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania

• zwiększenie terenu biologicznie czynnego poprzez zapewnienie naturalnej wegetacji roślin, retencję wód opadowych, likwidację zasklepień lub uszczelnień.

Dofinansowanie: od 50% do 85 % całości zadania

Pula: 500 tys. zł

Termin: 20.03 – 8.05.2020 r.

Gdzie złożyć wniosek:

Gminy składają wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, wraz z załącznikami albo przesyłają go na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
z dopiskiem „Małopolska deszczówka”
lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą:
/947ts6aydy/SkrytkaESP

Zarząd Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu oraz unieważnienia naboru.

Informacje:
Szczegółowe informacje: Uchwała nr 443/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad naboru i realizacji wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi.”Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zespół Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi, adres mail: , nr tel. 63 03 580
Szczegółowe informacje na stronie BIP.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/Departament Rolnictwa