Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska wspiera spółki wodne

Rolnictwo
28 stycznia 2020
Po raz kolejny Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki. Tylko w tym roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowanie do inwestycji w tym zakresie zarząd województwa przeznaczył 600 tys. zł. Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać do 31 marca.

Dofinansowane przez Małopolskę prace pozwolą jeszcze lepiej wspierać produkcję rolną oraz chronić mieszkańców regionu przed skutkami powodzi lub suszą. W ramach dotacji będzie można wykonać konserwację i renowację m.in. rowów melioracyjnych

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zgodnie z ustawą prawo wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej otrzymanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Funkcjonujące na terenie Małopolski spółki wodne lub ich związki mogą otrzymać wsparcie na:

  • konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) lub pkt 2),
  • usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Zasady finansowania

Podczas ostatniej sesji Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w  sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji”.

Dostosowanie zasad udzielania dotacji do realiów wynikających z doświadczenia w udzielaniu dotacji spółkom wodnym i związkom spółek wodnych zakłada następujące zmiany:

  • Maksymalna kwota udzielonej w danym roku dotacji, nie może przekroczyć 100% średniej wysokości środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek. Przedmiotowe środki to: zebrane składki członkowskie oraz środki finansowe pochodzących z innych źródeł, tj. budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat) oraz środków uzyskanych w trybie art. 454 ustawy Prawo wodne (świadczenia ponoszone na rzecz spółki przez osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszące korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniające się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona).
  • Udział dofinansowania z budżetu województwa wynosi nie więcej niż 50 % wartości wnioskowanego zadania;
  • Wysokość dotacji dla spółek, których średnia wysokość środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek nie przekracza
    5 000 zł wynosi 5 000 zł,. W tym przypadku, udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż 90%;
  • Dotacja zostanie wypłacona spółce w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku o uruchomienie środków wraz z uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru częściowego, pierwszej faktury lub innego dokumentu księgowego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM