Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Niania 2.0 i Bezpieczny dom – rusza kolejny nabór

Sprawy społeczne i rodzina
08 lipca 2020
Dziś rusza kolejny nabór do projektów: "Małopolska Niania 2.0" oraz "Bezpieczny dom - wsparcie kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19".

"Małopolska Niania 2.0"

Dwie poprzednie edycje były realnym wsparciem dla niemal 450 małopolskich rodzin. Dzięki pomocy województwa mieszkańcy Małopolski mogli bezkolizyjnie godzić życie rodzinne z zawodowym, pozostawiając swoją pociechę pod opieką godnej zaufania osoby. Na rodziców zainteresowanych dofinansowaniem na zatrudnienie niani czekamy do 24 sierpnia br.

Projekt Małopolska Niania doskonale wpisuje się w potrzeby rodzin w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem, wypełniając lukę pomiędzy zakończeniem urlopu rodzicielskiego, a rozpoczęciem opieki w żłobku czy w przedszkolu. Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich Małopolan, a realizatorem zadania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt dedykowany jest w pierwszej kolejności rodzicom pozostającym bez pracy, przebywającym na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, mieszkającym na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto na wsparcie mogą liczyć rodzice z niepełnosprawnościami, a także mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3 oraz samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Rodzic pozostający bez zatrudnienia zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania do udziału w przedsięwzięciu udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie w 2020 r. 1 850 zł/m-c (wsparcie podstawowe) lub 2 600 zł/m-c (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” – nabór 2020). Wsparcie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od 8 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00.

  • Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:
     pocztą elektroniczną na adres działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” () - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników
  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
    ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)
  • osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
    ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem projektu.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie, formularz wniosku o przyznanie wsparcia, a także wzór Umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru można uzyskać: pisząc na adres e-mail: , dzwoniąc pod nr tel. 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23, kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7 lub kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

"Bezpieczny dom - wsparcie kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19"

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie kadry małopolskich domów pomocy społecznej” to kolejna odsłona Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W ramach projektu rozdysponowane zostanie ponad 26,3 mln zł w formie grantów, z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowej kadry, przyznanie dodatków do wynagrodzeń, premii, nagród dla pracowników, dofinansowanie ubezpieczenia wolontariuszy oraz zapewnienie testów w kierunku COVID-19 dla całego personelu małopolskich placówek.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa stanowi wielowymiarową pomoc dla wszystkich tych, którzy najdotkliwiej doświadczyli skutków pandemii COVID-19. Nadszedł czas na wsparcie, tych osób które
w najcięższym czasie, często narażając własne zdrowie i życie trwali przy tych, którzy by przetrwać potrzebują pomocy drugiego człowieka – pracowników domów pomocy społecznej. Należy podkreślić, że wsparcie tej grupy jest niezwykle istotne dla zachowania jakości i ciągłości sprawowanej opieki, nad osobami, które o siebie nie są w stanie zadbać. Zachęcam zatem publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące w Małopolsce domy pomocy społecznej wszystkich typów do składania wniosków o grant

– przekonuje marszałek Witold Kozłowski.

Projekt grantowy pn. Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Granty w ramach Projektu udzielane będą w celu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez wsparcie instytucji w organizacji odpowiedniej opieki nad mieszkańcami.


To potężne wsparcie finansowe jakże oczekiwane i niezbędne w tym trudnym czasie, stanowi wyraz troski i odpowiedzialności Samorządu Województwa Małopolskiego za wszystkich mieszkańców naszego regionu, również tych najsłabszych, którzy nie upomną się o swoje sprawy. Dzięki uruchomionym środkom dofinansowane zostaną wynagrodzenia dla personelu wszystkich 94 domów pomocy społecznej. Dodatki do wynagrodzeń otrzymają pracownicy mający bezpośredni kontakt z podopiecznymi, czyli m.in. opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci i pracownicy socjalni. Środki z grantu pozwolą na zatrudnienie dodatkowego personelu, a także wolontariuszy

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Do aplikowania o grant uprawnione są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego.


Termin składania wniosków: 8 lipca – 24 lipca 2020 r. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:

 

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ROPS