Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Mecenat Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 12/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 r. pn. „Mecenat Małopolski”.

W I edycji konkursu zostało złożonych 525 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 18 133 827,16 zł. 85 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu. W dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 470/17 udzielił wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 250 zadań na łączną kwotę 2 100 000 zł.

W II edycji konkursu zostało złożonych 150 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 5 094 100,09 zł. 23 oferty nie spełniło wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu. W dniu 11 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 1134/17 udzielił wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 81 zadań na łączną kwotę 697 000 zł.

2,8 mln zł przeznaczył zarząd województwa na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej regionu w 2017 roku. Ruszył nabór wniosków na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”. Konkurs organizowany jest przez Małopolskę od 2004 roku.

Po raz czternasty ruszył konkurs „Mecenat Małopolski”, którego głównym założeniem jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów strategii województwa małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności mogą ubiegać się o finansowe wsparcie projektów o dużych walorach artystycznych, promujące różnorodność kulturową regionu.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną przede wszystkim zadania: wzmacniające tożsamość regionalną, prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne oraz promujące kulturę i tradycję mniejszości narodowych oraz grup etnicznych. Dofinansowanie otrzymają także inicjatywy digitalizujące dobra kultury, kreujące postawy obywatelskie i wzmacniające integrację międzypokoleniową.

W ramach mecenatu nad działalnością kulturalną, Samorząd Województwa Małopolskiego udziela finansowego wsparcia na realizację zadań o charakterze przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. "Mecenat Małopolski" - otwarty konkurs ofert - pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie poprzez finansowe wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości. Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej oraz wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo, wskazując na jego potencjał artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego.

W latach 2004 – 2015 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn.: „Mecenat Małopolski”, „Mecenat Małopolski plus” oraz „Chopin wśród Małopolan” złożonych zostało 7158 ofert, z czego dofinansowanych zostało 2178 na łączną kwotę 33 812 200 zł.

Poniżej znajdują się tabele prezentujące statystyki powyższego konkursu w latach 2004 – 2015: