Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Program Współpracy

Wieloletni program współpracy UMWM z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017

Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017 jest dokumentem regulującym długofalowe kierunki współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi w pięcioletnim horyzoncie czasowym. Jest również realizacją zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku jest realizacją zapisu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 5a, ust 1., który nakłada na Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Programy Współpracy określają nie tylko czytelne reguły oraz zasady współpracy pomiędzy samorządem województwa małopolskiego a organizacjami pozarządowymi, ale również wprowadza ustandaryzowane i jednolite dla wszystkich podmiotów kryteria i warunki, zapewniające wspieranie małopolskiego sektora pozarządowego.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

Celem głównym jest zwiększenie i wzmocnienie udziału mieszkańców Małopolski oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego, we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego w kreowaniu i realizacji usług publicznych zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych.
  • Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania mieszkańców Małopolski i organizacji pozarządowych w rozwój regionu.
  • Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.
  • Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej organizacji pozarządowych.
  • Rozwój współpracy międzysektorowej pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym.

MIEJSCE REALIZACJI:

Obszar Województwa Małopolskiego, tworzonego przez 22 powiaty i 182 gminy

ADRESACI PROGRAMU:

  • Organizacje pozarządowe,
  • inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wskazane w art 3, ust. 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

KOORDYNATOR PROGRAMU:

Zarząd Województwa Małopolskiego

Programy współpracy

Realizacja programów współpracy

Realizacja programów współpracy