Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Informacje ogólne:

 • Zespół opiniodawczo - doradczy i pomocniczy samorządu województwa,
 • Ciało instytucjonalizujące zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym,
 • Posiada charakter regionalny, co wyraża się w jej składzie,
 • Skład Rady zachowuje parytet członków, ze względu na ich przynależność do odpowiedniego sektora (organizacje pozarządowe, administracja publiczna),
 • Pracami Rady kieruje dwóch równorzędnych współprzewodniczących,
 • Kadencja Rady trwa 3 lata.

Misja i Cele:

 • Realizacja zasady dialogu obywatelskiego,
 • Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,
 • Kształtowanie właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • Doskonalenie relacji partnerskich obu sektorów,
 • Współpraca w konkretyzowaniu zadań objętych programami współpracy oraz form współpracy wszystkich szczebli administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.

Zadania Rady:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • tworzenie standardów działalności organizacji pozarządowych w Małopolsce;
 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
 • współpraca i wymiana informacji z gminnymi i powiatowymi radami działalności pożytku publicznego z regionu;
 • promowanie dobrych przykładów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
 • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kadencje

W Kadencji 2019-2022 Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego przewodniczą:
 
 • Edward Czesak - współprzewodniczący strony samorządowej
 • Barbara Dziwisz - współprzewodnicząca strony pozarządowej

Skład całej Rady: 

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Edward Czesak – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
 • Dawid Puszko – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu;
 • Małgorzata Dulak – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Monika Seweryn – Zespół Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Robert Bylica – Radny Województwa Małopolskiego;
 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego;

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • Ireneusz Hyra – okręg m. Kraków;
 • Jakub Kucharczuk – okręg m. Kraków;
 • Jarosław Komorniczak – okręg m. Kraków;
 • Paweł Pawłowski – okręg krakowski;
 • Izabela Miłkowska – okręg oświęcimski;
 • Adam Flaga – okręg tarnowski;
 • Michał Mółka – okręg nowosądecki;
 • Barbara Dziwisz – okręg nowotarski.

PROTOKOŁY

APELE / STANOWISKA

 

DOKUMENTACJA Z NABORU KANDYDATÓW V KADENCJI

DOKUMENTY:

Zdjęcia z nominacji do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji:

 

 

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
 • Zbigniew Mączka – Burmistrz Gminy Radłów, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski;
 • Adam Korta – Starosta Bocheński, przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego;
 • Małgorzata Dulak - Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Elżbieta Achinger – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Wojciech Kozak – Radny Województwa Małopolskiego.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • Joanna Czarnik – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg m. Kraków;
 • Anna Styszko – Federacja Małopolska Pozarządowa, okręg m. Kraków;
 • Mariusz Kusion – Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, okręg m. Kraków;
 • Anna Kapusta – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, okręg krakowski;
 • Bartłomiej Kasperczyk – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, okręg oświęcimski;
 • Adam Flaga – Zielony Pierścień Tarnowa, okręg tarnowski;
 • Wioletta Derymacka – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, okręg nowosądecki;
 • Dariusz Waligórski – Klub Sportowy „BÓR”, okręg nowotarski.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY RADY:

 • Anna Pieczarka – Współprzewodniczący strony administracji
 • Bartłomiej Kasperczyk – Współprzewodniczący strony pozarządowej

PROTOKOŁY

DOKUMENTACJA

STANOWISKA

Zdjęcia z nominacji do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji:

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
 • Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
 • Bartosz Kaliński – Starosta Wadowicki, przedstawiciel Konwentu Starostów.

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 • Krzysztof Musiorski – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 • Urszula Rusecka – Radna Województwa Małopolskiego,
 • Jerzy Fedorowicz – Radny Województwa Małopolskiego.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • Agnieszka Dudek – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, okręg krakowski;
 • Tomasz Otko – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg krakowski;
 • Renata Poreda – Stowarzyszenie WIOSNA, okręg krakowski;
 • Józef Kaczmarczyk – Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu, okręg nowosądecki;
 • Grażyna Wiatr – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, okręg tarnowski;
 • Maria Jędrysik – Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, okręg oświęcimski;
 • Marian Matusiak – Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen, okręg nowotarski.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY RADY:

 • Jacek Krupa - Współprzewodniczący strony administracji
 • Tomasz Otko - Współprzewodniczący strony pozarządowej

POSIEDZENIA

POSIEDZENIA

Zapraszamy do współpracy!

Adres e-mail: