Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Stanisław Sorys

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Klub radnych: PSL

Komisje:
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów - członek komisji
Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą - członek komisji
Komisja Statutowo - Prawna - członek komisji

Stanisław Sorys
Urodził się 18 lutego 1961 r. w Lichwinie. Od lat jego działalność zawodowa i społeczna związana jest szczególnie z powiatem tarnowskim.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, na Wydziale Administracyjno-Prawnym w Rzeszowie.

29 maja 2009 roku obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Henryka Stawniaka, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych i uchwałą Rady Naukowej Uniwersytetu z 1 czerwca 2009 roku został mu nadany tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Tematem pracy doktorskiej "Pozycja ustrojowa wójta w III Rzeczpospolitej Polskiej. Studium analityczne na przykładzie wybranych gmin Małopolski" jest aktualna sytuacja wójta, jego uprawnienia i możliwości działania dla dobra społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnych uregulowań prawnych wielu nieprawidłowości i utrudnień stających na drodze właściwego sprawowania urzędu wójta.

10 marca 2015 roku na Wydziale Grekokatolickim Uniwersytetu Preszowskiego obronił pracę habilitacyjną pn: "Program na rzecz społeczności romskiej a rzeczywistość, Religia Kultura. Studium analityczno-empiryczne na przykładzie Małopolski." Rada Naukowa Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie dnia 2 czerwca 2015 roku nadała mu tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych.

Przez kilka lat prowadził własną firmę przewozową. Od 1994 r. do 1998 r. pełnił funkcję radnego gminy Pleśna i był członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W latach 1998-2002 sprawował funkcję radnego powiatu tarnowskiego i w ramach swoich obowiązków w znacznej mierze zajmował się problematyką bezpieczeństwa publicznego. Od listopada 2002 r. do grudnia 2006 r. pełnił funkcję wójta gminy Pleśna.

W latach 2004-2007 aktywnie działał w Lokalnej Grupie Działania Dunajec – Biała, piastując stanowisko wiceprezesa (stowarzyszenie powstało w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ i jest odpowiedzialne za promocję unikalnych walorów przyrodniczych oraz kulturowych Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego, a także działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców tego regionu).

Od kwietnia 2007 r. do grudnia 2007 r. pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. W ramach swoich obowiązków między innymi współtworzył projekt „Karpaty” (działanie na rzecz aktywizacji gospodarczej mieszkańców Karpat oraz promocja dziedzictwa kulturowego tego regionu), współpracował z grupami producenckimi oraz był odpowiedzialny za listę produktów tradycyjnych Małopolski.

28 grudnia 2007 r. został powołany na stanowisko Wicewojewody Małopolskiego przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W ramach swoich kompetencji jest odpowiedzialny za kwestie dotyczące rolnictwa, sprawuje nadzór nad Wydziałem Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie kontroli oraz nadzoruje pracę ośmiu jednostek administracji zespolonej: Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
Jego działalność polityczna jest związana z Polskim Stronnictwem Ludowym, którego członkiem jest od 1994 r. Pełnił funkcję Prezesa Powiatowego PSL powiatu tarnowskiego, przez dwie kadencje pełnił obowiązki Członka Zarządu Wojewódzkiego PSL i jego Prezydium.

W październiku 2008 r. został wybrany na stanowisko Wiceprezesa Wojewódzkiego Zarządu PSL.
W czerwcu 2010 r. został wybrany wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. został wybrany radnym województwa małopolskiego. Obejmując mandat radnego, z dniem 1 grudnia 2010 r. Stanisław Sorys złożył rezygnację ze stanowiska Wicewojewody Małopolskiego, która została przyjęta przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Na pierwszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się 2 grudnia 2010 r., Stanisław Sorys został wybrany Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. W zakresie jego kompetencji znalazły się sprawy dotyczące: wdrażania
i zarządzania regionalnym programem operacyjnym, programów europejskich, geodezji, rozwoju obszarów wiejskich (w tym wdrażania PROW).

Po wyborach samorządowych w 2014 roku ponownie uzyskał mandat radnego Województwa Małopolskiego. Z dniem 29 listopada został powołany na stanowisko Wicemarszałka Województwa Małopolskiego. Po zmianie stanowiska zakres kompetencji dotyczy: geodezji, rynku pracy, wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, programów europejskich, rozwoju obszarów wiejskich (w tym wdrażania PROW), realizacji programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Jest żonaty i ma dwóch synów.

Stanisław Sorys

Kontakt
Kancelaria Sejmiku
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Adres do korespondencji:
Kraków 30-017 ul. Racławicka 56
tel. 012 63-03-410
fax.012 63-03-409
e-mail: