Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Otwarte Konkursy Ofert

 "Prawo i ja - edukacja międzypokoleniowa"

 

 Edukacja - zdalnie i cyfrowo- konkurs rozstrzygnięty

Konkurs rozstrzygnięty na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1145/20 z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegały ocenie merytorycznej

Celem konkursu jest:

 • wsparcie uczniów z województwa małopolskiego w zakresie optymalizacji ich wyników szkolnych na poszczególnych etapach edukacyjnych, a w dłuższej perspektywie - przygotowanie młodzieży do podejmowania życiowych wyzwań oraz rozwijania u nich indywidualnych zainteresowań, talentów i kompetencji, zwiększających szansę na satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • podniesienie kompetencji naukowych lub praktycznych oraz przygotowanie społeczne i psychologiczne dzieci i młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie ze świadomością istniejących zagrożeń np. cyberzagrożeń,
 • stworzenie interaktywnej przestrzeni wiedzy/aktywności/zainteresowań rozwijających wśród dzieci i młodzieży pasję samokształcenia i potrzebę samodzielnego pogłębiania wiedzy,
 • wsparcie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomagają rozwój działalności naukowej kół naukowych przyczyniając się do popularyzacji badań i projektów naukowych wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo uczniów wszystkich etapów edukacyjnych małopolskich szkół w projektach promujących działalność naukową, prowadzonych przy udziale opiekunów i członków akademickich kół naukowych, które działają na terenie województwa małopolskiego,
 • wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny.

Opis konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego realizując postanowienia Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Edukacja - zdalnie i cyfrowo”.

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. Konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 500 000,00 zł.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących bloków tematycznych:

 1. TALENTY I KOMPETENCJE
 2. NAUKOWA PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA
 3. PATRIOTYCZNE WYCHOWANIE

Opisy poszczególnych bloków znajdują się w Regulaminie.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia  i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 911/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 lipca 2020 r.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem Konkursu.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art.3 ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykle zgodne z uchwałą z dnia 7 kwietnia 1989 r .Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.),
 • Uchwała Nr XXIII/329/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w/s zmiany uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty (w wersji papierowej) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na obowiązującym wzorze określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty stanowi załącznik do regulaminu).

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione.  Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl, oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Na etapie przygotowywania oferty i załączników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (ogłoszeniem otwartego Konkursu ofert).

Formularze, wnioski, materiały:

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji „Załączniki”.

 Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
ul.Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

 

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania w 2020r. pn. „
Edukacja – zdalnie i cyfrowo”.

 


Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Nie dotyczy


Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet
Uwaga: Możliwość złożenia dokumentów przez Internet uzależniona jest od regulaminu danego konkursu.

Termin składania ofert:

31 lipca 2020

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty składania ofert.

Departament realizujący:

Departament Edukacji
 Kontakt w sprawie konkursu:

Departament Edukacji

tel. 012 61 60 713/726/731/732/747

Załączniki:

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 911/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku

Regulamin konkursu ofert

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik nr 5 do umowy

 

Status konkursu:

Rozstrzygnięty

Konkurs rozstrzygnięty na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1215/20 z dnia 1 września 2020 roku

Wykaz zawierający nazwę zadania i realizującego go podmiotu, któremu udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegały ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego

 

Opis konkursu:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w  2020 r. (zadanie wyłonione w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka”

Założeniem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka”. Zadanie zostało wybrane na podstawie głosowania w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr 1973/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego).

Realizacja zadania, z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19, może odbywać się wyłącznie w warunkach online w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz prowadzących zajęcia. 

Projekt  skierowany jest do mieszkańców powiatu tarnowskiego i polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć online z podstaw robotyki i programowania w sposób nawiązujący do metody Lego Education, z wykorzystaniem darmowych i ogólnie dostępnych do pobrania programów do projektowania i symulacji, umożliwiających wykonywanie wirtualnych czynności, analogicznych do czynności wykonywanych
w warunkach stacjonarnych na modelach Lego Education. 

Ww. zajęcia online mają być skierowane do osób w każdym wieku i powinny być prowadzone w interakcji międzypokoleniowej, tak by mogli w nich uczestniczyć rodzice z dziećmi, seniorzy z wnukami, pod warunkiem jednak, że będą to osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym (względy COVID-19).
W przypadku gdy uczestnicy z tej samej rodziny zamieszkiwać będą w kilku odrębnych gospodarstwach domowych, a względy techniczne nie będą stanowić żadnych przeszkód w udziale w zajęciach online dopuszcza się odstąpienie od wymogu zamieszkania uczestników z tej samej rodziny w jednym gospodarstwie domowym.

Zlecenie ww. zadania  odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

 

 Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji zadań:

1) zorganizowanie cyklu min. 200 szkoleń z programowania i robotyki, przeprowadzonych przez min. 10 wykwalifikowanych trenerów,

2) przeszkolenie min. 125 osób

Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika:

 •  harmonogram zajęć (data, godzina, liczba uczestników i trenerów w danym terminie, dopuszcza się podział na mniejsze grupy w celu zagwarantowania ciągłości transmisji, np. jeden trener-jedna grupa tzn. jedna rodzina, lub jeden trener-dwie grupy, tzn. dwie rodziny),
 • wykaz przeszkolonych uczestników i daty zajęć, w których uczestniczyli– min. 125 osób,  
 •  liczba przeprowadzonych zajęć -  min. 200 (wykaz zajęć z określeniem daty i  godziny, liczba logowań w każdym z  określonych w  harmonogramie terminów zajęć),
 •  liczba trenerów – min. 10,
 • udział każdej grupy w quizie tematycznym, podsumowującym zdobytą wiedzę, na koniec każdego z zajęć – wyniki i liczba wykonanych przez uczestników quizów wraz z  datą i godziną ich wykonania  (np. automatyczny znacznik czasu) stanowią integralny element sprawozdania i należy je dołączyć do sprawozdania (dopuszcza się dostarczenie ich na informatycznym nośniku danych),
 •  min. 10 ankiet ewaluacyjnych wypełnionych online przez uczestników na zakończenie projektu), oceniających zajęcia i trenerów; ankiety wraz z datą ich wypełnienia (np. automatyczny znacznik czasu) stanowią integralny element sprawozdania i należy je dołączyć do sprawozdania (dopuszcza się dostarczenie ich na informatycznym nośniku danych). 

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art.3 ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykle zgodne z uchwałą z dnia 7 kwietnia 1989 r .Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 512 z póź. zm.),
 3. Uchwała Nr 1973/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego,
 4. Uchwała Nr XXIII/329/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w/s zmiany uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi
   i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty (w wersji papierowej) na zasadach określonych w regulaminie.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na obowiązującym wzorze określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)    aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta/oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

 1. a)    w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 2. b)    w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
 3. c)    w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w KRS  – inny dokument właściwy dla oferenta/oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie organizacji pożytku publicznego.

2)    inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta/oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w §3 ust. 5 należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną, w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 UoDPPioW – kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

3)    oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

4)    Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przelana dotacja.

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione.  Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl, oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Na etapie przygotowywania oferty i załączników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (ogłoszeniem otwartego Konkursu ofert).

 

Formularze, wnioski, materiały:

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji „Załączniki”

 

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56


Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka”.


Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Nie dotyczy

Termin składania wniosków:

2020-07-31

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty składania ofert.

 

Departament realizujący:

Departament Edukacji
 

Kontakt w sprawie konkursu:

tel. 126160726, 126160747

Załączniki

Uchwała Nr  912/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca  2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. (zadanie wyłonione w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik nr 5 do umowy

Załącznik nr 3  do ogłoszenia wzór sprawozdania

 

Tegoroczna edycja konkursu została zastąpiona konkursem ofert "Edukacja - zdalnie i cyfrowo"

Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej – projekt zakłada powierzenie realizacji zadania, którego celem jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez WM dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 732 lub 12 61 60 731

 

Tegoroczna edycja konkursu została zastąpiona konkursem ofert "Edukacja - zdalnie i cyfrowo"

Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja - wsparcie inicjatyw edukacyjnych: celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmocnienie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Istotą konkursu jest poprawa szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski, wzrost aktywności uczniów oraz  wparcie edukacji obywatelskiej i regionalnej a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 713 lub 12 61 60 732

 

Tegoroczna edycja konkursu została zastąpiona konkursem ofert "Edukacja - zdalnie i cyfrowo"

Otwarty konkurs ofert pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" ma na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Konkurs jest podstawą do dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła.

Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Beneficjentami otwartego konkursu ofert są akademickie koła naukowe (studenci, doktoranci, opiekunowie kół naukowych, pracownicy naukowi) oraz szkoły (uczniowie, nauczyciele) z terenu Województwa Małopolskiego.


Więcej informacji pod numerem telefonu:  12 61 60 747