Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkursy edukacyjne Województwa Małpolskiego

Otwarty Konkurs Ofert pn. "Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej" ma na celu w szczególności: wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny.

 1. W ramach konkursu powierzone zostaną do realizacji zadnia polegające na:
 1. organizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce na wydarzeniach/imprezach, w miejscach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, turystycznym, kulturowym oraz  promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski. Działania te mogą być realizowane na przykład poprzez:
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę historyczną na wydarzeniach/imprezach (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, śpiewniki pieśni patriotycznych);
 • organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe;
 • rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty);
 • organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski;
 • współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych;

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie BIP UMWM: "Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej"

Celem Konkursu jest nobilitacja i promocja małopolskich przedszkoli i szkół wyróżniających się aktywnością w obszarze innowacji edukacyjnych i alternatywnych form edukacji w działaniach na rzecz aktywizacji środowisk szkolnych oraz lokalnych, wspomagających rozwój pasji i talentów wśród dzieci i uczniów małopolskich przedszkoli oraz szkół. Od 2015 roku w konkursie udział mogą wziąć także małopolskie przedszkola.
W Konkursie wyróżnione zostają te spośród małopolskich przedszkoli oraz szkół, które charakteryzuje jedna specyficzna aktywność (projekt/przedsięwzięcie) stanowiąca o wartości i walorach edukacyjnych placówki, określająca jej wyjątkowy i niepowtarzalny charakter, wskazując na indywidualne podejście do potrzeb dzieci i uczniów, odkrywanie ich uzdolnień, zainteresowań i pasji.
Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Małopolskiego. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Małopolskiej Szkoły z Pasją”, placówki wyłonione w Konkursie otrzymują również upominki.

Otwarty konkurs ofert pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" ma na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Konkurs jest podstawą do dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła.

Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Beneficjentami otwartego konkursu ofert są akademickie koła naukowe (studenci, doktoranci, opiekunowie kół naukowych, pracownicy naukowi) oraz szkoły (uczniowie, nauczyciele) z terenu Województwa Małopolskiego.
OGŁOSZENIE KONKURSU 2018 r.: Naukowe Inspiracje - ciekawe i kreatywne w BIP

Otwarty konkurs ofert pn. „Każde dziecko ma talent" ma na celu wsparcie wychowawczo – pedagogiczne dzieci i młodzieży mających problemy w szkole i życiu osobistym. Zadanie zakłada przygotowanie dzieci i młodzieży do umiejętnego radzenia sobie z przeszkodami życia codziennego i wsparcie ich w walce z problemami i trudnościami. Wartości na jakich opiera się projekt to indywidualne zaangażowanie, odpowiedzialność, kreatywność oraz wzrastanie do samodzielności. W ramach Konkursu zlecane będą zadania polegające na:

 1. wsparciu wychowawczo – pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
 2. odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Konkurs skierowany jest do podmiotów działających w sferze pożytku publicznego prowadzących swoją aktywność w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie oraz rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie BIP UMWM otwarty konkurs ofert „Każde dziecko ma talent”.

Otwarty konkurs ofert pn. „Bon edukacyjny”  ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej, rozwój indywidualnych zdolności uczniów, promocję i rozwój uzdolnień oraz wzrost aktywności edukacyjnej uczniów. W ramach tego konkursu realizowane będą projekty edukacyjno-wychowawcze o zasięgu lokalnym lub regionalnym:

 • realizacja projektów edukacyjnych z procesu kształtowania kompetencji kluczowych małopolskich uczniów, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej polegającej na podnoszeniu poziomu świadomości i rozwoju form ekspresji kulturalnej wśród uczniów;
 • wspieranie projektów z zakresu wychowania w duchu kultury poprzez wychowanie przez sztukę, tj. wykorzystywanie kontaktów ze sztuką w różnych oddziaływaniach wychowawczych, wspomagania rozwoju ucznia, a także przekazywania wiedzy, rozwijania umiejętności artystycznych i wdrażania do aktywności twórczej.

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających w sferze pożytku publicznego prowadzących swoją aktywność w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie oraz rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie BIP UMWM otwarty konkurs ofert „Bon edukacyjny”

ROZSTRZYGNIĘCIE 2017r.:  Bon edukacyjny 2017 - BIP

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji.

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny” przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

„Małopolskie stypendium” – w ramach zadania będą realizowane projekty przewidujące przyznawanie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub studentom następujących rodzajów stypendiów:

 1. za szczególne osiągnięcia naukowe;
 2. na naukę języka obcego;
 3. za szczególne osiągnięcia artystyczne;
 4. za szczególne osiągnięcia sportowe;
 5. dla studentów podejmujących studia na kierunkach kluczowych;
 6. stażowe;
 7. w związku z udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych;

- stypendia, o których mowa w lit. a), b) i f) przyznawane są tylko studentom;

„Studiuję w Małopolsce” – w ramach zadania będą realizowane projekty przewidujące udzielanie stypendiów dla studentów pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą, podejmujących studia na uczelniach działających w Województwie Małopolskim.

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność statutową związaną z udzielaniem stypendiów.

ROZSTRZYGNIĘCIE 2017 r.: Regionalny Program Stypendialny 2017 - BIP