Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty edukacyjne Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panujący stan epidemiczny spowodowany przez chorobę COVID-19, oraz zgodnie z dyspozycją Regulaminu ogłaszającego zasady wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2020 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 197/20, zmienionego Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 479/20 anuluje się wszelkie działania związane ze wsparciem gmin i powiatów województwa małopolskiego w związku z realizacją zadań wychowawczych szkoły w 2020 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Uchwała nr 834/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od realizacji wszelkich działań związanych ze wsparciem gmin i powiatów województwa małopolskiego w związku z prowadzeniem zadań wychowawczych szkoły w 2020 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

Województwo Małopolskie uwzględniając niezwykle istotną rolę wychowawczą, jaką dla rozwoju młodego pokolenia jest wiedza dotycząca dziedzictwa i historii Kresów Wschodnich pragnie docenić działania edukacyjne podejmowane przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe na rzecz budowania pamięci historycznej i tożsamości narodowej.
Beneficjentom projektu - małopolskim gminom i powiatom, będącym organami prowadzącymi szkoły, zostanie udzielona pomoc finansowa na projekty własne mające na celu dalsze kształtowanie świadomości historycznej i literackiej wśród uczniów, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli w zakresie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
Przedmiotem wsparcia jest dofinansowanie wyjazdów na Kresy Wschodnie dla młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami z terenu Województwa Małopolskiego. Możliwość wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi maksymalnie 700 zł na osobę biorącą udział w Projekcie.
W ramach jednego wyjazdu możliwe jest wsparcie ze środków finansowych Województwa Małopolskiego dla maksymalnie 3 nauczycieli (1 nauczyciel przypadający na 15 uczniów).

Uchwałą Nr  197/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.02.2020 r.  przyjęto Zasady wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2020r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Uchwała,

Regulamin,

Wniosek.


Wnioski  należy składać w terminie od 17.02.2020 r. do 16.03.2020 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 - 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
Os. Teatralne 4a,
31-945 Kraków
z dopiskiem na kopercie: Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2020 roku w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

Kontakt pod numerami telefonu: 12-61-60-732/731

 

Mieć wyobraźnię Miłosierdzia - Małopolski projekt przygotowujący uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym. W ramach zadania grupy uczniowskie wraz z nauczycielami-opiekunami pracują metodą projektu, niosąc pomoc materialną i duchową nie tylko osobom starszym, samotnym, opuszczonym, niepełnosprawnym, ale również rówieśnikom oczekującym na koleżeńskie wsparcie. Samorząd Województwa Małopolskiego wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie planuje organizację Pikniku dla uczniów z małopolskich szkół noszących imię świętego Jana Pawła II, małopolskich wolontariuszy oraz uczniów ze szkół biorących udział w projekcie. Piknik odbędzie się w dniu 18 maja 2020r. na Łagiewnickich Błoniach.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 712/725/736

 

Wsparcie kształcenia w zawodzie jeździecprojekt zakłada przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego powiatowi suskiemu na działania związane z kontynuacją kształcenia zawodowego na kierunku technik jeździectwa w ramach eksperymentu pedagogicznego. Eksperyment ten przeprowadzany jest w oparciu o autorski program nauczania szkoły w Jordanowie przygotowany pod opieką jednostki naukowej – Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz przy współpracy z Polskim Związkiem Jeździectwa.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 725,731

 

Obecnie ten projekt jest realizowany pod nazwą "Małopolska Akademia Samorządności" - więcej informacji tutaj: www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/edukacja-regionalna

„Regionalny parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego – Lekcje samorządowe” to projekt, którego celem jest wsparcie szkół w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości młodych Małopolan w zakresie zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz walorów, tradycji i historii Regionu. Adresatami projektu są uczniowie małopolskich gimnazjów oraz szkół średnich.

Dzięki uczestnictwu w „Lekcjach samorządowych”, które mają charakter warsztatowy, uczniowie poznają m.in. specyfikę realizacji zadań publicznych właściwych dla Samorządu Województwa w takich obszarach, jak; edukacja, kultura, ochrona zdrowia, turystyka, rozwój gospodarczy, fundusze europejskie.

Projekt „Lekcje samorządowe” realizowany jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przewidywany czas trwania warsztatów to ok. 3 godziny lekcyjne. Uczniowie podczas warsztatów mają okazję uczestniczyć w interaktywnym forum dyskusyjnym, na które zapraszani są przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego.

Województwo Małopolskie na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionem Rhône-Alpes w Republice Francuskiej od 2002 roku uczestniczy w targach edukacyjnych pn. „Mundial Zawodów” w Lyonie. Organizatorem jest francuskie stowarzyszenie AROM zajmujące się kształceniem i orientacją zawodową.

Uczestnikami tego wydarzenia są przede wszystkim uczniowie, studenci, nauczyciele oraz specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym. Targi odbywają się w formie prezentacji oferty edukacyjnej oraz projektów promujących poszczególne zawody, a uczestnictwo w nich pomaga młodzieży w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Mundial to jedno z największych edukacyjnych przedsięwzięć, które odwiedza co roku ponad 100 000 uczniów. Udział Województwa Małopolskiego w targach edukacyjnych „Mundial Zawodów” pozwala nawiązać współpracę międzynarodową, umożliwia wymianę dobrych praktyk, porównanie standardów kształcenia obowiązujących w różnych krajach, zapoznanie się uczniów i nauczycieli z różnymi metodami przygotowania młodzieży do wyboru zawodu oraz poznania zasad i form współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi, które organizują praktyki zawodowe. Celem uczestnictwa Województwa Małopolskiego w mundialu jest także promocja projektów, a także rozwiązań związanych z edukacją w naszym regionie.

Targi edukacyjne „Mundial Zawodów” w LyonieDepartament Edukacji i Kształcenia UstawicznegoTargi edukacyjne „Mundial Zawodów” w Lyonie

Targi edukacyjne „Mundial Zawodów” w Lyonieepartament Edukacji i Kształcenia UstawicznegoTargi edukacyjne „Mundial Zawodów” w Lyonie

Targi edukacyjne „Mundial Zawodów” w LyonieDepartament Edukacji i Kształcenia UstawicznegoTargi edukacyjne „Mundial Zawodów” w Lyonie

 

O projekcie

Województwo Małopolskie od dnia 1 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku realizowało międzynarodowy projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) we współpracy z Regionem Rhône-Alpes jako Liderem projektu oraz Partnerami: Regionem Piemonckim, Rządem Katalonii i organizacjami pozarządowymi: Katalońską Federację Organizacji Pozarządowych na rzecz Rozwoju (FCONGD), Konsorcjum Organizacji Pozarządowych Regionu Piemonckiego (COP), Rodano-Alpejską Sieć Wspierania Współpracy Międzynarodowej (RESACOOP).

Założeniem projektu było utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej.

W Małopolsce projekt miał na celu upowszechnienie edukacji globalnej, wsparcie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami, pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli.

Strona internetowa projektu:
logo
Strony Partnerów projektu:
logo
logo
logologo
logo
logo
logo
logo

Projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO)

Projekt pod nazwą „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) trwał od 1 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku. Województwo Małopolskie realizowało projekt od dnia 1 października 2013 roku.

Projekt REDDSO realizowany był przez Region Rhône-Alpes jako Lidera Projektu oraz Partnerów: Województwo Małopolskie, Region Piemoncki, Rząd Katalonii, Katalońską Federację Organizacji Pozarządowych na rzecz Rozwoju (FCONGD), Konsorcjum Organizacji Pozarządowych Regionu Piemonckiego (COP), Rodano-Alpejską Sieć Wspierania Współpracy Międzynarodowej (RESACOOP).

Celem projektu było wdrożenie w regionach partnerskich procesów partycypacyjnych mających na celu promowanie wspólnej definicji i polityk publicznych wobec edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej w systemach oświatowych oraz wspieranie procesu kształtowania globalnych postaw obywatelskich. Założeniem projektu było utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej. W Małopolsce projekt miał na celu upowszechnienie edukacji globalnej, wsparcie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami, pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli.

Projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) był współfinansowany przez Komisję Europejską i realizowany na podstawie umowy dotacyjnej nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 zawartej pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską i Regionem Rhône-Alpes. Projekt stanowił poszerzoną kontynuację przeprowadzonego wcześniej z sukcesem przez Region Rhône-Alpes oraz Region Piemoncki programu „Od Alp po Sahel”.

Działania Województwa Małopolskiego w ramach projektu REDDSO:

 • Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej na terenie Małopolski
  Województwo Małopolskie w ramach realizowanych działań opracowało dokument „Analizy diagnostycznej potrzeb, znaczenia oraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji globalnej) na terenie Małopolski”. Od kwietnia do czerwca 2014 roku prowadzone były badania ankietowe, w które zaangażowało się 1396 nauczycieli z małopolskich szkół oraz wywiady indywidualne z 18 nauczycielami zaangażowanymi w realizację treści edukacyjnych w zakresie edukacji globalnej. Rezultaty analizy stały się podstawą do opracowania dalszych działań w projekcie oraz cennym źródłem wiedzy na przyszłość w zakresie efektywniejszego projektowania konkursów i programów wsparcia. Ponadto, w oparciu o wyniki zawarte w analizie przygotowany został dokument syntezy, który został przetłumaczony na język francuski oraz język angielski. Autorkami dokumentów są pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz współpracownik Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.


  Synteza analizy diagnostycznej potrzeb, znaczenia oraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (EDUKACJI GLOBALNEJ) na terenie Małopolski (pobierz)

  Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej na terenie Małopolski (pobierz) 

  Celem opracowania analizy było w szczególności: 
  - uzyskanie wizji sytuacji w zakresie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji globalnej na terenie Małopolski,
  - wskazanie innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji globalnej realizowanych w regionie, jak również ograniczeń w rozwoju edukacji globalnej,
  - ocena stopnia realizacji treści z zakresu edukacji globalnej zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego,
  - ocena celowości nauczania edukacji globalnej w szkołach,
  - ocena stanu infrastruktury dydaktycznej wspierającej realizację edukacji globalnej w małopolskich szkołach,
  - przedstawienie informacji dotyczących podmiotów działających w obszarze edukacji globalnej oraz zakresu współpracy między miejscowymi placówkami edukacyjnymi i tymi podmiotami w Małopolsce.

 • Film i spot nt. edukacji globalnej w Małopolsce
  W ramach działań projektowych zrealizowany został film oraz spot promujący edukację globalną, który stanowi wizję sytuacji w zakresie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej na terenie Małopolski. Film w sposób oryginalny przedstawia tematykę edukacji globalnej, prezentując nie tylko jej definicję, ale także innowacyjne praktyki realizowane w małopolskich szkołach. W filmie znajdzie Państwo także informacje dotyczące instytucji działających w obszarze edukacji globalnej.
  Zobacz film
  Zobacz spot
 • Wsparcie finansowe dla NGO oraz szkół z Małopolski
  Województwo Małopolskie udzieliło w ramach otwartego konkursu ofert pn. Edukacja globalna w Małopolsce wsparcia finansowego dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego realizujących projekty innowacyjnych strategii pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji globalnej), których beneficjentami były szkoły z terenu Województwa Małopolskiego.


  W ramach otwartego konkursu ofert wspierane były projekty z zakresu:

  - kształtowania i wspierania kompetencji małopolskich uczniów dotyczących edukacji globalnej,
  - przekazywania wartości, rozwijania umiejętności i kształtowania świadomości wyzwań z zakresu edukacji globalnej,
  - zastosowania innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji globalnej na terenie Województwa Małopolskiego,
  - prezentacji możliwie pełnego kontekstu zagadnień z zakresu edukacji globalnej oraz wzajemnych współzależności, przełamujących istniejące stereotypy i uprzedzenia poprzez kształtowanie u uczniów krytycznego myślenia i wspieranie samodzielnego zdobywania i przetwarzania przez nich informacji oraz wyciągania wniosków.

  Przeprowadzony konkurs miał na celu:
  - Nawiązanie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami z terenu Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji globalnej.
  - Upowszechnienie edukacji globalnej na terenie Województwa Małopolskiego.
  - Pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli z małopolskich szkół w zakresie edukacji globalnej.
  - Wskazanie możliwości wdrażania edukacji globalnej w nauczaniu przedmiotowym w sposób systematyczny.
  - Zwiększenie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji globalnej (edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej) na terenie województwa małopolskiego.

  Otwarty konkurs ofert był podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej (edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej), których beneficjentami były szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Województwa Małopolskiego (dzieci, młodzież szkolna, nauczyciele).

  Dofinansowanie otrzymało osiem projektów edukacyjnych realizowanych od sierpnia do grudnia 2014 roku w 29 szkołach na łączną kwotę 85 650,00 zł.
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej

  Lista organizacji, którym udzielona została dotacja na realizację projektów w małopolskich szkołach:
  Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
  - Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu
  - Polska Akcja Humanitarna
  - Stowarzyszenie Nowa
  - Instytut Wschodnich Inicjatyw
  - Fundacja Beskidzka Zima
  - Fundacja 33
  - Caritas Diecezji Tarnowskiej
 • Warsztaty dla nauczycieli
  W październiku i listopadzie 2014 roku odbył się cykl czterech bezpłatnych spotkań warsztatowych w Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Sączu. Tematyka warsztatów cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy udział ponad 160 nauczycieli pracujących w małopolskich szkołach I, II, III i IV etapu edukacyjnego. Celem organizowanych warsztatów było: podniesienie świadomości uczestników na temat współczesnych globalnych wyzwań dla sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju, zapoznanie z misją edukacji globalnej oraz wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Wiedza i materiały przekazane na warsztatach służyły m.in. zainspirowaniu nauczycieli do zorganizowania interesujących, spójnych i aktywizujących młodzież szkolną zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji globalnej oraz zachęceniu do przeprowadzenia działań z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach.

  Przydatne materiały do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych:
  - eFTe - Lokalne
  - EfTE radzi - Fair trade
  - Historia rzeczy
  - iRobot - Zaplanowane starzenie
  - Lead India - The Tree
  - Opowieści przemysłu odzieżowego - Historia Kalpony Akter
 • Linki do instytucji działających w zakresie edukacji globalnej:
  MSZ – Polska pomoc
  MEN
  ORE
 • Linki do organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji globalnej:
  Grupa zagranica
  Polska Zielona Sieć
 • Dokumenty do pobrania:
  Efekty międzynarodowego projektu REDDSO dla środowiska lokalnego – wyniki kapitalizacji regionalnej w Małopolsce
  ASTROLABIUM praktyczny e-przewodnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek z regionu Małopolski dotyczący edukacji dla zrównoważonego rozwoju (edukacji globalnej)
  Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej na terenie Małopolski
  Synteza analizy diagnostycznej potrzeb z zakresu edukacji globalnej na terenie Małopolski
  Dokument syntezy w języku francuskim
  Dokument syntezy w języku angielskim
  Seminarium wymiany doświadczeń w Barcelonie
  Edukacja globalna - jak lepiej zrozumieć świat (film)
  Edukacja globalna - jak lepiej zrozumieć świat (French)
  Edukacja globalna (spot)

Województwo Małopolskie od 2003 roku współpracuje z Fundacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF), a od 2006 roku jest jej oficjalnym członkiem oraz bierze aktywny coroczny udział w pracach m.in. poprzez uczestnictwo w sesjach Letniego Uniwersytetu Regionów i Terytoriów na rzecz uczenia się przez całe życie (obecnie „FREREF Day”). Obrady te stanowią forum wymiany opinii specjalistów zawodowo zajmujących się kształceniem ustawicznym, uczestników życia społeczno-gospodarczego, naukowców oraz władz administracyjnych regionów europejskich.

Członkami FREREF są regiony: Małopolska, Katalonia, region Wielkowschodni, region Centrum-Dolina Loary, Federacja Walonia-Bruksela, Szwajcaria Romańska. Ponadto FREREF ma sieć kontaktów w regionach francuskich: Rodan-Alpy, Bretania, Oksytania, Burgundia Franche-Comte, włoskich: Emilia-Romania, niemieckich: Badenia-Wirtembergia (w szczególności utrzymywany jest kontakt z Uniwersytetem w Konstancji), hiszpańskich: Baleary, a także w Wielkiej Brytanii. FREREF prowadzi również współpracę z krajowymi instytucjami (publicznymi lub prywatnymi, aktywnymi i uprawnionymi do podejmowania działań w zakresie kształcenia i edukacji) oraz członkami indywidualnymi: badaczami oraz członkami honorowi.

Zakres tematyczny podejmowanych działań związany jest głównie z rozwojem edukacji, współpracą pomiędzy europejskimi regionami, wymianą opinii specjalistów zawodowo zajmujących się kształceniem ustawicznym i zawodowym.

Celem FREREF jest:

- stworzenie platformy wymiany i współpracy pomiędzy politykami, przedstawicielami administracji publicznej, badaczami oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych zaangażowanych w rozwój edukacji i kształcenia ustawicznego,

- stymulowanie, moderowanie i ułatwianie rozwoju międzyregionalnej sieci poprzez organizowanie seminariów i realizację wspólnych projektów,

- promowanie wszelkich działań związanych z uczeniem się przez całe życie, które będą miały wpływ na poszczególne regiony.

Współpraca umożliwia poznawanie rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju edukacji stosowanych w innych regionach, a także udział w kształtowaniu europejskiej polityki uczenia się przez całe życie. Podczas organizowanych warsztatów dokonuje się wymiana dobrych praktyk, narzędzi i technik pomiędzy specjalistami zajmującymi się kształceniem ustawicznym w regionach, a przedstawicielami środowisk naukowych i politycznych.

posiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznegoposiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie

posiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznegoposiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie

posiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie Departament Edukacji i Kształcenia Ustawiecznegoposiedzenie Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie

W ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionami Partnerskimi raz w roku organizowane są tygodniowe międzynarodowe warsztaty dla liderów młodzieżowych (po 10 osób z każdego regionu). W trakcie ich trwania młodzież uczestniczy w zajęciach teoretycznych prowadzonych przez specjalistów oraz w wycieczkach do najciekawszych miejsc Regionu, który w danym roku jest organizatorem.
Zakres tematyczny warsztatów obejmuje analizę sytuacji i perspektywy rozwoju młodzieży, edukację europejską, rynek pracy, projektowanie działań oraz angażowanie się młodzieży w sprawy na szczeblu regionalnym, narodowym i europejskim, a także współpracę młodzieży z administracją samorządową.
Podczas warsztatów młodzież pracuje w międzynarodowych zespołach zadaniowych podzielonych tematycznie, dlatego ważnym aspektem spotkania jest wzajemne poznanie się młodzieży z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy, a także prezentacja regionów, integracja oraz wymiana doświadczeń międzykulturowych.
Projekt ma na celu:

 • kreowanie wśród młodzieży aktywnej postawy obywatelskiej, w oparciu o zasady demokracji, wolności i sprawiedliwości,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie i wspieranie samorządowej działalności młodzieży,
 • wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości społecznej i politycznej,
 • poszerzenie wiedzy młodzieży o historii, tradycji, dziedzictwie kulturowym województwa małopolskiego oraz regionów partnerskich,
 • wychowywanie młodzieży do udziału w życiu społecznym i gospodarczym,
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży,
 • wymiana „dobrych praktyk”,wypracowanie koncepcji nowych projektów, określenie priorytetów współpracy.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego organizuje konferencje skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Każdorazowo temat konferencji jest dobierany w oparciu o opinię nauczycieli zaangażowanych w procesy edukacyjne, głos ekspertów oraz zapotrzebowanie środowiska wychowawców i nauczycieli. Celem konferencji jest dostarczanie nowej wiedzy, wskazanie kierunków rozwoju dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dostarczania narzędzi niezbędnych w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego przygotował publikacje skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z serii „Mała Polska. Cztery Pory Dzieci”, które zawierają opis alternatywnych form spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi, nauczycieli i wychowawców oraz propozycje zajęć edukacyjnych do wykorzystania przez nich na każdą porę roku. Wydawnictwo zawiera cztery pozycje Jesień, Wiosna, Lato, Zima i stanowi mini przewodnik po małopolskich miejscach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, kulturowym i turystycznym. Wydawnictwo, dzięki przekazaniu informacji o Małopolsce w sposób przyswajalny przez dzieci oraz propozycjom zajęć dostosowanych do wieku odbiorców, jest pomocne w procesie wychowania regionalnego i obywatelskiego, zapoznaniem z historią, kulturą i tradycją Małopolski.
Wydawnictwo zawiera elementy zarówno edukacyjne, wychowawcze jak i rozrywkowe. Uczy prawdziwych wartości i regionalnych tradycji. Poprzez proponowane rozwiązania jest zarówno poradnikiem dla rodziców, wychowawców i nauczycieli jak i wspaniałą atrakcją dla najmłodszych.