Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty edukacyjne Województwa Małopolskiego

„Regionalny parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego – Lekcje samorządowe” to projekt, którego celem jest wsparcie szkół w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości młodych Małopolan w zakresie zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz walorów, tradycji i historii Regionu. Adresatami projektu są uczniowie małopolskich gimnazjów oraz szkół średnich.
Dzięki uczestnictwu w „Lekcjach samorządowych”, które mają charakter warsztatowy, uczniowie poznają m.in. specyfikę realizacji zadań publicznych właściwych dla Samorządu Województwa w takich obszarach, jak; edukacja, kultura, ochrona zdrowia, turystyka, rozwój gospodarczy, fundusze europejskie.
Projekt „Lekcje samorządowe” realizowany jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przewidywany czas trwania warsztatów to ok. 3 godziny lekcyjne. Uczniowie podczas warsztatów mają okazję uczestniczyć w interaktywnym forum dyskusyjnym, na które zapraszani są przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego.

 

Województwo Małopolskie uczestniczy w Targach Edukacyjnych pn. „Mundialu Zawodów w Lyonie” od 2002 roku na mocy Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionem Rhone-Alpes w Republice Francuskiej.

Mundial Zawodów odbywa się w formie targów ekspozycyjnych, gdzie na poszczególnych stoiskach prezentowana jest oferta edukacyjna oraz projekty służące orientacji zawodowej młodzieży. Organizatorami i instytucjami wspomagającymi Mundial Zawodów są: francuskie stowarzyszenie AROM zajmujące się kształceniem i orientacją zawodową oraz Region Rhone-Alpes. W targach biorą udział specjaliści zajmujący się kształceniem zawodowym i przygotowaniem do wyboru zawodu. W trakcie Mundialu Zawodów odbywają się również pokazy umiejętności uczniów. Mundial to jedno z największych edukacyjnych przedsięwzięć, które odwiedza co roku ponad 100 000 uczniów.
W roku 2016 w dniach od 4 do 7 lutego w Targach Edukacyjnych, pn. „Mundial Zawodów” w Lyonie Małopolskę reprezentowali uczniowie dwóch szkół: Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie prezentując branżę budowlaną w zawodzie technik renowacji elementów architektury oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie prezentując i promując branżę motoryzacyjną w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Wykonywane przez uczniów na stoisku Małopolski pokazy m.in. technik malarskich, pokaz diagnostyki silnika OBD II oraz jazdy na symulatorze jazdy samochodem były dużą atrakcją Targów i przyciągały uwagę wielu odwiedzających, którzy chętnie brali aktywny udział w pracach wykonywanych przez uczniów na stoisku.

Celem Mundialu zawodów jest:

 • promocja Województwa Małopolskiego poprzez prezentację rozwiązań związanych z edukacją w naszym Regionie,
 • kontynuacja współpracy miedzy Regionem Rhone – Alpes a Województwem Małopolskim w zakresie edukacji,
 • prezentacja oferty edukacyjnej oraz projektów, służących orientacji zawodowej,
 • wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk,
 • porównanie standardów kształcenia obowiązujących w różnych regionach.

 

Od 2003 r. Województwo Małopolskie współpracuje z Fundacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF) od 2006 r. Województwo Małopolskie jest jej aktywnym członkiem.
Fundację powołano do życia 14 marca 1991 r.
Celem fundacji jest:

 • stworzenie platformy wymiany i współpracy pomiędzy politykami, przedstawicielami administracji publicznej, badaczami oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych zaangażowanych w badania z zakresu edukacji i kształcenia ustawicznego,
 • stymulowanie, moderowanie i ułatwianie rozwoju międzyregionalnej sieci poprzez organizowanie seminariów i wydawanie publikacji,
 • promowanie wszelkich działań związanych z uczeniem się przez całe życie, które będą miały wpływ na poszczególne regiony.

Członkami fundacji są regiony, instytucje (publiczne lub prywatne, aktywne i uprawnione do podejmowania działań w zakresie kształcenia i edukacji), członkowie indywidualni: badacze oraz członkowie honorowi. Zakres tematyczny podejmowanych działań związany jest głównie z prowadzeniem badań, podejmowaniem działań związanych z rozwojem edukacji w porozumieniu z siłami politycznymi regionów, współpraca pomiędzy europejskimi regionami, wymiana opinii specjalistów zawodowo zajmujących się kształceniem ustawicznym i zawodowym. Współpraca umożliwia poznawanie rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju edukacji, stosowanych w innych regionach, a także udział w kształtowaniu europejskiej polityki uczenia się przez całe życie. Podczas organizowanych konferencji i warsztatów dokonuje się wymiana dobrych praktyk, narzędzi i technik pomiędzy specjalistami zajmującymi się kształceniem ustawicznym w regionach, a przedstawicielami środowisk naukowych i politycznych.
Małopolska reprezentowana jest w następujących organach FREREFu:

 • Radzie Administracyjnej,
 • Walnym Zgromadzeniu,
 • Radzie Naukowej,
 • Dyrekcji Wykonawczej.

Jedną z form współpracy jest udział przedstawicieli Małopolski w Europejskim Uniwersytecie Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie. W 2015 r w Konstancji w Niemczech odbyła się XIII sesja Uniwersytetu. Tematyką tego spotkania było: edukacja, szkolenia, przedsiębiorstwa, obywatele dla Europy. Przedstawiciele Województwa Małopolskiego wystąpili z tematyką:

 1.  „Doctus" jako przykład współpracy naukowców i przedsiębiorców,
 2. Kwalifikacje szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez bony szkoleniowe
 3. Case study "Przemiany w Małopolsce".

W bieżącym roku XIV sesja Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie odbędzie się w dniach 22-23 września 2016 roku w Małopolsce w Krakowie na Wydziale Zarzadzania i Komunikacji Społecznej – w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem przewodnim tegorocznej sesji będzie „Budowanie ścieżki kariery w społeczeństwie jutra”. Rozwój nowych technologii i globalizacja procesów wymaga od społeczeństw ciągłego rozwoju, aby sprostać coraz większym wyzwaniom ewoluującej cywilizacji. Zorganizowana podczas tegorocznej sesji debata oraz warsztaty będą okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych regionów w zakresie działań podejmowanych na rzecz kształcenia ustawicznego.

 

W ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionami Partnerskimi raz w roku organizowane są tygodniowe międzynarodowe warsztaty dla liderów młodzieżowych (po 10 osób z każdego regionu). W trakcie ich trwania młodzież uczestniczy w zajęciach teoretycznych prowadzonych przez specjalistów oraz w wycieczkach do najciekawszych miejsc Regionu, który w danym roku jest organizatorem.
Zakres tematyczny warsztatów obejmuje analizę sytuacji i perspektywy rozwoju młodzieży, edukację europejską, rynek pracy, projektowanie działań oraz angażowanie się młodzieży w sprawy na szczeblu regionalnym, narodowym i europejskim, a także współpracę młodzieży z administracją samorządową.
Podczas warsztatów młodzież pracuje w międzynarodowych zespołach zadaniowych podzielonych tematycznie, dlatego ważnym aspektem spotkania jest wzajemne poznanie się młodzieży z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy, a także prezentacja regionów, integracja oraz wymiana doświadczeń międzykulturowych.
Projekt ma na celu:

 • kreowanie wśród młodzieży aktywnej postawy obywatelskiej, w oparciu o zasady demokracji, wolności i sprawiedliwości,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie i wspieranie samorządowej działalności młodzieży,
 • wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości społecznej i politycznej,
 • poszerzenie wiedzy młodzieży o historii, tradycji, dziedzictwie kulturowym województwa małopolskiego oraz regionów partnerskich,
 • wychowywanie młodzieży do udziału w życiu społecznym i gospodarczym,
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży,
 • wymiana „dobrych praktyk”,wypracowanie koncepcji nowych projektów, określenie priorytetów współpracy.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego organizuje konferencje skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Każdorazowo temat konferencji jest dobierany w oparciu o opinię nauczycieli zaangażowanych w procesy edukacyjne, głos ekspertów oraz zapotrzebowanie środowiska wychowawców i nauczycieli. Celem konferencji jest dostarczanie nowej wiedzy, wskazanie kierunków rozwoju dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dostarczania narzędzi niezbędnych w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego przygotował publikacje skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z serii „Mała Polska. Cztery Pory Dzieci”, które zawierają opis alternatywnych form spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi, nauczycieli i wychowawców oraz propozycje zajęć edukacyjnych do wykorzystania przez nich na każdą porę roku. Wydawnictwo zawiera cztery pozycje Jesień, Wiosna, Lato, Zima i stanowi mini przewodnik po małopolskich miejscach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, kulturowym i turystycznym. Wydawnictwo, dzięki przekazaniu informacji o Małopolsce w sposób przyswajalny przez dzieci oraz propozycjom zajęć dostosowanych do wieku odbiorców, jest pomocne w procesie wychowania regionalnego i obywatelskiego, zapoznaniem z historią, kulturą i tradycją Małopolski.
Wydawnictwo zawiera elementy zarówno edukacyjne, wychowawcze jak i rozrywkowe. Uczy prawdziwych wartości i regionalnych tradycji. Poprzez proponowane rozwiązania jest zarówno poradnikiem dla rodziców, wychowawców i nauczycieli jak i wspaniałą atrakcją dla najmłodszych.