Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca międzyregionalna

Poprzez kulturalną współpracę międzyregionalną realizowany jest cel promocji i wzmocnienia pozycji Małopolski na arenie międzynarodowej, zgodnie z założeniami Strategii województwa małopolskiego na lata 2011 – 2020. Województwo małopolskie wspiera rozwój, zachowanie i popularyzację kultury polskiej poza granicami kraju, poprzez realizację projektów: teatralnych, filmowych, muzycznych, plastycznych, konserwatorskich i fotograficznych.

Małopolska współpracuje z 14 regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów  o współpracy (m.in. Obwodem Lwowskim, Województwem Kluż, Samorządowymi Krajami Preszowskim oraz Żylińskim, Regionem Centrum – Dolina Loary). Ponadto   współpracuje z 3 regionami w ramach umów międzyrządowych zawartych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzi także działania w ramach organizacji międzynarodowych.

Współpraca zagraniczna województwa małopolskiego jest jedną z najważniejszych form aktywności samorządu. W sferze życia społecznego celem tej współpracy jest dążenie do zbliżenia między wspólnotami regionalnymi i lokalnymi społecznościami, w tym wzajemnego poznania. Realizując cel wspomagania rozwoju gospodarczego współpraca międzynarodowa ma przyczyniać się m.in. do promowania i oddziaływania na rozwój instytucji samorządu gospodarczego oraz upowszechniania wiedzy o województwie, jego walorach kulturowych i środowisku naturalnym. Historyczne kontakty Małopolski w dziedzinie stosunków międzynarodowych są pomocne przy definiowaniu tożsamości województwa małopolskiego w Europie i poszukiwaniu współczesnych obszarów współpracy z zagranicą. Szczególne znaczenie dla województwa małopolskiego ma współpraca z regionami państw, z którymi wiąże nas wspólnota tradycji i historii - z regionami zamieszkałymi przez społeczność polonijną.

2019

Wernisaż wystawy w Batumi

10 września w Batumi odbył się cykl wydarzeń artystycznych promujących Małopolskę w Gruzji. Publiczność mogła poznać twórczość malarską i rzeźbiarską Ewy i Romana Fleszarów, wysłuchać koncertu w wykonaniu Dawida Rozmus – Adacha, a także wziąć udział w prezentacji i degustacji polskich produktów regionalnych, w tym: win pochodzących z małopolskich winnic. Wydarzenie odbyło się na terenie miejscowego Muzeum Adżarii. 

Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości – warsztaty konserwatorskie we Lwowie

Od lipca do października 2019 roku we Lwowie trwały polsko- ukraińskie warsztaty konserwatorskie pod hasłem ” Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości”. Była to już ósma edycja wydarzenia. Warsztaty odbywały się przede wszystkim w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie obecnie greckokatolicka cerkiew garnizonowa. Udział wzięli studenci i absolwenci z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ich odpowiednicy z Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych jak również studenci instytutu historii sztuki UJ., oraz studenci architektury ukraińskich szkół wyższych.

Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: pod kierunkiem dr Pawła Bolińskiego we współpracy z przedstawicielem ASP we Lwowie Lesyiom Hanuljak.Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich oraz przeprowadzonymi pracami przeprowadzonych w ramach warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań jak również opracowane metody, które zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium były teraz wypróbowywane przy malowidle w nawie głównej.

Ponieważ zeszłoroczna problematyka warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem w tym roku kontynuowano te same zagadnienia rozszerzając ich zakres. Były to metody oczyszczania powierzchni, usuwania przemalówek, odsalania powierzchni malowideł oraz ich zabezpieczanie. Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się stosowania tych opracowanych metod przy konserwacji polichromii. Dzięki tym ćwiczeniom uczestnikom udało się zabezpieczyć większość malowideł na sklepieniu w prezbiterium. Poprzez proces stabilizacji podłoży z zapraw przez iniekcje podtynkową wykonanie uzupełnień ubytków tynków. Dzięki temu procesowi udało się odsłonić i zabezpieczyć oryginalny XVIII w. fresk autorstwa Franciszka Eksteina.

W ramach warsztatów dla uczestników organizowane były liczne wykłady oraz zajęcia w innych obiektach zabytkowych, ukazujące problematykę ich konserwacji lub stanu zachowania. Uczestnicy ćwiczyli również metody badania i rozpoznawania stratygrafii nawarstwień ściennych wykonując badania sondażowe w Winnikach, lub Mościskach.

2018

Warsztaty edukacji kulturalnej w polskiej szkole we Lwowie

Na przełomie kwietnia i maja 2018 we Lwowie odbyły się warsztaty edukacji kulturalnej w formie wykładów i pokazów, których tematem była renowacja malowideł ściennych w polskiej szkole ogólnokształcącej nr 10 im. Św. Marii Magdaleny. Malowidła te pochodzą z 1935 r., czyli jeszcze z początku istnienia budynku szkoły i zostały odkryte podczas remontu. W warsztatach udział wzięli uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele z tejże szkoły. Uczestnicy w ramach warsztatów dowiedzieli się na czym polega zawód konserwatora dzieł sztuki oraz jakie występować mogą problemy w związku z ochroną dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowym z budżetu województwa małopolskiego kwotą 15 tys. zł.

 

Województwo Małopolskie zrealizowało w latach 2016-2017 projekty ukierunkowane na rozwój współpracy kulturalnej z regionami partnerskimi.

2017

REGION CENTRUM – DOLINA LOARY

 „SZTUKA AKTUALNA. MAŁOPOLSKIE KOLEKCJE”  - WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI FRANCUSKIMI ZLOKALIZOWANYMI W REGIONIE CENTRUM – DOLINA LOARY W ZAKRESIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – wizyta studyjna

Data wizyty studyjnej: 4-7.12.2017. Uczestnicy wizyty studyjnej:
Liliana Olech i Andrzej Szarek - Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu
Aleksandra Kubisztal – BWA w Tarnowie
Natalia Żak – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Anna Bargiel – Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
Sonia Kądziołka – Starmach Gallery w Krakowie

Wyjazd studyjny przedstawicieli małopolskich instytucji kultury realizujących zadania związane z upowszechnianiem sztuki współczesnej stanowił doskonałą okazję do zapoznania się z francuskim modelem zarządzania instytucjami kultury – ze szczególnym wskazaniem na instytucje zajmujące się promowaniem szeroko rozumianej sztuki współczesnej.

Celem wizyty studyjnej było pokazanie francuskiego modelu zarządzania instytucjami kultury - opartego na idei decentralizacji kultury i wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami regionu. Poczynając od dużych – i najintensywniej wspieranych finansowo – instytucji zlokalizowanych w największych miastach regionu,  przez te o mniejszej skali działające w warunkach francuskiej prowincji. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję poznać sam profil, model działania i doświadczenia poszczególnych instytucji znajdujących się we francuskim regionie: FRAC Centre, Les Tanneries, Le Nadir (Emmetrop) oraz CCCOD (Centre de Creation Contemporaine Oliver Debre). Wartością dodaną całego wyjazdu była możliwość poznania się nawzajem, wymiany doświadczeń i dyskusji nie tylko z francuskimi przedstawicielami instytucji, ale również z pozostałymi przedstawicielami małopolskich instytucji kultury. Efektem wizyty studyjnej jest nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury z Małopolski i Regionu Centrum – Dolina Loary, a w przyszłości realizacja wspólnych projektów związanych z prezentacją sztuki aktualnej w obydwu regionach.

 „POLSKA I FRANCUSKA ANIMACJA” – POTENCJALNE KIERUNKI WSPÓŁPRACY MAŁOPOLSKI I REGIONU CENTRUM – DOLINA LOARY – wizyta studyjna

W dniach 14-17 listopada 2017 r. zorganizowany został wyjazd studyjny przedstawicieli małopolskiego sektora audiowizualnego do Regionie Centrum - Dolina Loary. Założeniem było, aby skład delegacji odzwierciedlał całe spectrum podmiotów aktywnych w sektorze filmowym naszego regionu i tym samym dawał jak najszersze pole do współpracy
z podmiotami z regionu partnerskiego. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji: 

  1. Krakow Film Commission (funkcjonująca w strukturze Krakowskiego Biura Festiwalowego) jako koordynator projektu i podstawowy punkt kontaktowy dla zainteresowanych podjęciem aktywności filmowej w Małopolsce.
  2. Krakowski Klaster Filmowy – stowarzyszenie podmiotów świadczących usługi w branży audiowizualnej, wspólnie z MultiLab – krakowskim studiem postprodukcji działający pod auspicjami Krakowskiego Parku Technologicznego.
  3. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Wydział Grafiki – Pracownia Filmu Animowanego – założona w 1957 r. najstarsza w Polsce szkoła kształcąca w dziedzinie filmu artystycznego.
  4. Krakowska Fundacja Filmowa – odpowiedzialna za organizację Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz za promocję i dystrybucję polskich filmów dokumentalnych i animowanych.
  5. Apollo Film sp. z o.o. – operator kin, dystrybutor filmowy oraz właściciel szeregu nieruchomości w kilku województwach .

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z polityką audiowizualną regionu partnerskiego, zarówno w jej wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym. Program obejmował spotkanie z Wicemarszałek Regionu Centre – Val de Loire ds. Kultury, Agnès Sinsoulier-Bigot, wizytę w CiClic Animation w Vendôme, spotkanie z 5 producentami filmów animowanych, wizytę w Cinémas Studio w Tours dotyczącą specyfiki funkcjonowania kin studyjnych w Regionie Centre, prezentację Cinémobile (mobilnego kina docierającego do najmniejszych miejscowości regionu) oraz wizytę w Pôle Patrimoine CiClic – regionalnym archiwum audiowizualnym w Issoudun a także prezentację szeregu aktywności podejmowanych przez CiClic w obszarze edukacji filmowej, realizowanych przez oddział CiClic w Château-Renault. Wyjazd pokazał, że specyfiką działań władz regionu Centre – Val de Loire jest dążenie do decentralizacji instytucji kultury w taki sposób, by instytucje o ponadlokalnej skali działania były zlokalizowane w niewielkich miejscowościach, dzięki czemu hamowany jest odpływ osób z wyższym wykształceniem do stolicy regionu, a zarazem oferta edukacyjno-kulturalna kreowana jest blisko odbiorców i w nieustannym kontakcie z nimi. Swoisty fenomen stanowią działania związane z Cinemobile (mobilnym kinem), które dociera do miejscowości o skali 5 000 mieszkańców, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą przemieszczać się w poszukiwaniu dostępu do kultury. Szereg odbytych spotkań wykazał konkretne obszary, w których warto kontynuować współpracę: jest to przede wszystkim wymiana know how i dzielenie się dobrymi praktykami na poziomie konkretnych podmiotów funkcjonujących w sektorze audiowizualnym.

AUTONOMICZNA REPUBLIKA ADŻARII – GRUZJA

 PREZENTACJA MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTURY LUDOWEJ MAŁOPOLSKI NA TERENIE ADŻERSKIEJ REPUBLIKI AUTONOMICZNEJ W GRUZJI.

Regionalny Zespół „Dolina Popradu” z Piwnicznej - Zdroju podczas pobytu w Gruzji w dniach 31.08-4.09.2017 r. w ramach uczestnictwa w Black Sea International Folk Festiwal zaprezentował się trzy razy:

- w dniu 31.08.2017 próba a następnie występ w Teatrze Letnim w Batumi (dla ok. 1.000 osób)

- w dniu 01.09.2017 próba a następnie występ w Centrum Kultury Ureki (dla ok 200 osób)

- w dniu 02.09.2017 próba a następnie występ podczas Koncertu Finałowego Festiwalu

w Black Sea Arena, Shekvetili (dla 5.000 osób – przy pełnej frekwencji na największej w Gruzji scenie koncertowej).

Ponadto w dniu 02.09.2017 r. na głównym placu miasta Batumi zespół wziął udział
w nagraniu na żywo programu telewizji gruzińskiej, gdzie mógł pokazać tradycyjne góralskie tańce, muzykę i śpiew, wzbudzając przy tym duże zainteresowanie mieszkańców i turystów w Batumi kontynuując swój występ po zakończeniu nagrania. Regionalny Zespół „Dolina Popradu” promował Małopolskę nie tylko podczas prób i występów pokazując folklor górali nadpopradzkich, lecz także podczas spotkań z innymi zespołami uczestniczącymi w festiwalu oraz mieszkańcami miast Batumi, Kobuleti i Ureki poprzez śpiew i taniec. Prezentował się także w głównym mieście turystycznym Adżarii – Batumi – w koszulkach z logo Małopolski. Punktem kulminacyjnym festiwalu był występ Zespołu na największej Sali koncertowej dla pięciotysięcznej publiczności, nagrywany przez gruzińskie media i transmitowany na żywo w internecie. Dzięki ustaleniom z organizatorami Festiwalu, Zespół został wybrany jako jedyny z kilkunastu zespołów uczestniczących w Festiwalu z kilku krajów Europy i Azji, do nagrania audycji na żywo dla gruzińskiej telewizji. Działania te pozwoliły na szerszą promocję Małopolski.

Współpraca z Krajami Preszowskim i Żylińskim

W listopadzie 2017 r. zorganizowano w Muzeum Archeologicznym w Krakowie spotkanie seminaryjne poświęcone rozwojowi współpracy pomiędzy instytucjami kultury z Małopolski, Śląska i z Kraju Żylińskiego. Tematyka prezentacji i dyskusji skoncentrowana była na formach rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego. Nacisk położono zarówno na dostępność programową – przygotowanie odpowiedniej oferty skierowanej do różnych grup odbiorców – rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, jak i na dostępność infrastrukturalną (obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; obiekty zlokalizowane na zewnątrz – ekspozycje plenerowe połączone z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych). Szczególne miejsce w prezentacjach i dyskusji zajął projekt pt. "Muzea otwarte" - m.in. z udziałem  Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego, który został zgłoszony  do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie nowej jakości współczesnego produktu regionalnego skierowanego m.in. do seniorów, do rodzin z małymi dziećmi, osób z niepełnosprawnościami w oparciu o tradycję i współczesne formy jej odbioru i interpretacji. Umożliwi to także zacieśnienie współpracy instytucji polskich i słowackich w zakresie promocji produktów regionalnych, wymiany doświadczeń kulturalnych, organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Docelowo zakłada się stworzenie ścieżek edukacji regionalnej dla szkół i warsztatów edukacyjnych bazujących na tradycjach wywodzących się z danego regionu. Istotnym elementem projektu jest zapewnienie odwiedzającym atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego i kontaktu z kulturą poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w instytucjach kultury uczestniczących w projekcie z wykorzystaniem ekspozycji plenerowych połączonych z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych.

„Harmonia/Dysonans” - wystawa malarstwa i rysunku Elżbiety Kuraj i Janusza Karbowniczka

W dniu 16 września 2017 r. w Kunsthalle Arnstadt została otwarta wystawa malarstwa i rysunku Elżbiety Kuraj oraz rysunku Janusza Karbowniczka pt. „Harmonia/Dysonans”.

Artystów i gości wernisażu powitała Dr. Babette Winter, sekretarz stanu do spraw europejskich i kultury w kancelarii stanu kraju związkowego Turyngia, natomiast wprowadzenia do wystawy dokonał Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Leszek Szuster. Zdarzenie dopełnił koncert zespołu Acoustic Acrobats z Krakowa w składzie: Jacek Hołubowski (akordeon) , Mateusz Pliniewicz (skrzypce) i Piotr Skupniewicz (klarnet). Muzycy wykonali muzyczne oprowadzanie po wystawie, spacerując po sali i odnosząc się wirtuozersko do poszczególnych obrazów. Wystawie towarzyszy polsko-niemiecki katalog prac artystów. Prace można było oglądać do 29 października 2017.

Projekt zrealizowano przy współpracy województwa małopolskiego, kraju związkowego Turyngia, Kunsthalle Arnstadt oraz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

GAME OVER

„Game Over? – o budowaniu ponadnarodowych relacji w kontekście pracy i historii” jest międzynarodowym projektem, którego celem na pierwszym etapie była realizacja spektaklu teatralnego z wykorzystaniem materiału socjologicznego uzyskanego podczas warsztatów edukacyjnych, z udziałem młodych artystów polskich i niemieckich we współpracy z młodymi środowiskami emigracyjnymi z Ukrainy. Założeniem projektu była realizacja spektaklu, dla którego punkt wyjścia stanowiły 3-dniowe edukacyjne i artystyczne warsztaty w Krakowie, z udziałem młodych twórców i aktorów z sąsiadujących krajów, poświęcone badaniu różnic kulturowych i mechanizmów integracji. Uczestnikami warsztatów były 3 osoby z Turyngii, zrekrutowane przez niemieckiego partnera projektu LKJ. Z wykorzystaniem metod szkoleniowych oraz technik pracy z aktorem został wypracowany socjologiczny materiał dokumentalny, który posłużył do stworzenia tekstu dramatu zwracającego uwagę na problem integracji w różnych aspektach życia społecznego i politycznego, w przeszłości i w teraźniejszości.  Tekst dramatu  „Obcy. Tragedia grecka”, który powstał w ramach projektu jest poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania. Projekt zakończył się realizacją trzech spektakli teatralnych w międzynarodowej obsadzie. Premiera spektaklu oraz dwa kolejne pokazy odbyły się zgodnie z planem ( listopad 2017) w Galerii Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie, za każdym razem przy komplecie publiczności ok. 60 osób.

Obwód Lwowski

Warsztaty edukacji kulturowej

Szkoła im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, potocznie zwana Magdusią, powstała w 1816 roku przy kościele pw. św. Marii Magdaleny. Jest to jedna z najstarszych polskich szkół funkcjonujących poza dzisiejszymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas remontu budynku w 2012 roku odkryto malowidła ścienne pochodzące z początków jej istnienia, z 1935 roku, będące w stanie wymagającym interwencji konserwatorskiej. Znajdują się one w korytarzu łączącym budynki dwóch szkół oraz na klatce schodowej białej szkoły. W związku z przypadającym na 2016 rok jubileuszem 200-lecia Szkoły im. św. Marii Magdaleny zostały zorganizowane warsztaty edukacji kulturalnej, finansowane ze środków województwa małopolskiego. Podobne warsztaty odbyły się także w 2017 roku. Efektem przeprowadzonych warsztatów było uratowanie i zakonserwowanie kolejnych malowideł odkrytych w korytarzu obecnej Szkoły Średniej nr 10 we Lwowie. Brali w nich udział uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele szkoły, a nad realizacją projektu czuwali konserwatorzy dr Paweł Boliński oraz mgr Lesya Hanulyak. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w wykładach i pokazach, podczas których zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich przeprowadzonych w ramach prac przy malowidłach. Rezultaty tych badań oraz opracowane dzięki nim metody konserwatorskie zostały wypróbowane w praktyce na malowidłach z białej szkoły. W ramach warsztatów opracowano metody oczyszczania powierzchni, usuwania grubych warstw utrwaleń, podklejania odspojonych tynków, impregnacji pudrujących się malowideł oraz uzupełniania ubytków malowideł kodem graficznym. Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących obserwowali proces stosowania opracowanych metod przy konserwacji polichromii. W efekcie przeprowadzonych ćwiczeń i prac konserwatorskich udało się w pełni zabezpieczyć malowidła i przywrócić im pierwotne walory estetyczne i historyczne. W ramach warsztatów zostały również zorganizowane zajęcia dla uczestników, przybliżające problematykę i specyfikę zawodu konserwatora dzieł sztuki oraz problemów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Całość prac została skrupulatnie udokumentowana. Prace zostały zaakceptowane i odebrane przez konserwatorów biorących udział w uroczystościach jubileuszowych.

Polsko-ukraińskie warsztaty konserwatorskie Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości

Dzięki finansowemu wsparciu województwa małopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach międzynarodowej współpracy koordynowanej przez konserwatorów dzieł sztuki z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli kilku instytucji i niezależnych specjalistów wykonał inwentaryzację konserwatorską kościoła pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie oraz przeprowadził w nim szereg badań specjalistycznych i prac konserwatorskich. W 2017 roku odbyła się szósta edycja warsztatów we Lwowie. W warsztatach brali udział studenci i absolwenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: dr Paweł Boliński oraz opiekunowie merytoryczni, rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr Władysław Zalewski i prof. Edward Kosakowski. Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich przeprowadzonych w ramach warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań oraz opracowane metody zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium. W ramach warsztatów opracowano metody oczyszczania powierzchni, usuwania przemalówek, odsalania powierzchni malowideł oraz ich zabezpieczanie. Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się, jak je stosować przy konserwacji polichromii. Udało  się nie tylko uratować bardzo zniszczoną polichromię, ale i przywrócić jej pierwotny charakter oryginału pędzla Franciszka Ecksteina z XVIII wieku. Całość prac została skrupulatnie udokumentowana według obowiązującego schematu. Prace zostały zaakceptowane i odebrane przez międzynarodową komisję konserwatorską.

Strefa Etno-rzemiosło. Udział artystów z obwodu lwowskiego w wydarzeniach w Małopolsce poświęconych twórczości ludowej

W 2017 roku po raz kolejny województwo małopolskie zaprosiło artystów ludowych z obwodu lwowskiego do udziału w Spotkaniach Artystów i Twórców Ludowych na Szlaku Łuku Karpat oraz w Międzynarodowych Warsztatach Twórców i Artystów w Ochotnicy Górnej. Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej we współpracy z województwem zaprosił 12 artystów z Obwodu Lwowa, dając im możliwość prezentacji swojej twórczości na dwóch imprezach, zapewniając równocześnie noclegi i wyżywienie. Spotkania Artystów i Twórców Ludowych to niezwykłe wydarzenie na dzisiejsze czasy, będące powrotem do korzeni kultury wołoskiej. Jest to cykliczny projekt poświęcony artystom i twórcom ludowym z całego łuku Karpat – od Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego, Wyspowego przez Gorce, Podhale, Pieniny, po Beskid Sądecki, Niski, Bieszczady i dalej Ukrainę i Rumunię aż do miejsc, gdzie rozpoczęła się wędrówka ludu wołoskiego. Istotą spotkań jest podjęcie działań zmierzających do zachowania tożsamości kulturowej poprzez promocję ginących zawodów takich jak kowalstwo, filcowanie wełny, filcownictwo, bibułkarstwo, haftowanie, przędzenie na warculi, szydełkowanie, cyfrowanie, rzeźba w drewnie, malowanie na szkle i płótnie, zdobienie pisanek. Celem organizatorów spotkania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sztuki ludowej i poszukiwania talentów wśród młodych w celu kultywowania rodzimej kultury oraz pokazanie aktywnych działań przyczyniających się do umacniania tożsamości regionalnej całego łuku Karpat.  Ze strony ukraińskiej udział wzięli artyści z okolic Lwowa zajmujący się odtwarzaniem tradycji drewnianej zabawki ludowej i sztuki sakralnej. Byli wśród nich malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy i lalkarze. Warsztaty były świetną okazją do wymiany doświadczeń między twórcami z Polski i Ukrainy.

Warsztaty kreatywne Muzea bez granic dla muzealników z województwa małopolskiego i obwodu lwowskiego

 Celem projektu jest utrzymywanie partnerskich relacji między instytucjami muzealnymi zajmującymi się ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. Warsztaty, które odbywają się w jego ramach, są forum dyskusji o potrzebach współczesnych muzeów i odbiorców, a także poprawie jakości przestrzeni muzealnej i społecznym odbiorze muzeów. Efektem spotkań i warsztatów w ramach projektu będzie przede wszystkim wymiana dobrych praktyk, które pomogą Zamkowi w Żółkwi we wdrażaniu proponowanych rozwiązań dotyczących koncepcji ekspozycji. Partnerem warsztatów jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W 2015 roku miało miejsce podpisanie trójstronnego listu intencyjnego (między województwem małopolskim, Państwowym Rezerwatem Historyczno-Architektonicznym w Żółkwi i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa), w którym zawarto deklarację współpracy na rzecz realizacji projektu Muzea bez granic i zapewnienie wsparcia merytorycznego dla tego przedsięwzięcia. W 2017 roku zaangażowani w projekt przedstawiciele Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prowadzili kolejne kwerendy muzealne dotyczące obiektów dostępnych w polskich muzeach oraz obiektach klasztornych, związanych z dziedzictwem rodów Żółkiewskich i Sobieskich, zbierali dokumentację wizualną niezbędną do realizacji wystawy planszowej, która została zaprezentowana w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym w Krakowie. Wystawa prezentowana była w sezonie letnim przyciągając liczną publiczność, w tym międzynarodową.

Festiwal Partnerstwa we Lwowie

Na scenie letniej rozstawionej na rynku lwowskiej starówki co roku występują polskie i ukraińskie zespoły muzyczne. Od 2012 roku swoje wizytówki kulturalne prezentują Kraków, Lublin, Przemyśl, Wrocław, województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i warmińsko-mazurskie oraz inne miasta i regiony. Oprócz występów na lwowskim rynku odbywają się także inne wydarzenia kulturalne festiwalu, między innymi spektakle, prezentacje multimedialne z regionów i wystawy. Organizowany co roku Festiwal Partnerstwa jest projektem potwierdzającym współpracę Lwowa z regionami i miastami partnerskimi. W latach poprzednich Małopolskę reprezentowali między innymi Joanna Słowińska z zespołem, zespół jazzowy Jazz Band Ball, i zespół Kolačkovici.

9 września 2017 roku na rynku we Lwowie odbył się koncert artystów reprezentujących Małopolskę – Kapela Hanki Wójciak. Kapela Hanki Wójciak to zespół powstały w Krakowie, grający muzykę z pogranicza world music, folku, piosenki autorskiej. Słychać tu echa muzyki orientalnej i celtyckiej, polskie motywy ludowe, połamane rytmy, wokalną improwizację w rejestrze gwizdkowym. Prostota i powtarzalność motywów przeplata się z improwizacją, spokój z dzikością, radość ze smutkiem.

 Plenery artystyczne uczniów szkół plastycznych z terenu Małopolski

W ramach współpracy z Obwodem Lwowskim zrealizowane zostały warsztaty edukacyjne dla młodzieży ze szkół artystycznych z terenu Małopolski. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty praktyczne oraz wykłady na temat historii sztuki, spotkania ze znawcami sztuki Art. Deco Lwowa dla uczniów ze Szkół z Nowego Wiśnicza, Krakowa i Zakopanego na terenie Lwowa. W dniach 15-17 maja we Lwowie odbywa się II edycja projektu - plener plastyczny zorganizowany dla 18 uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu oraz Państwowego Liceum Plastycznego imienia Józefa Kluzy w Krakowie na temat architektury Lwowa z lat 1918-1939 to kontynuacja projektu edukacyjno-kulturalnego rozpoczętego w 2016 roku, kiedy to tematem przewodnim plenerów była lwowska secesja. Przewodnikiem po lwowskiej architekturze była dr Julia Bohdanova z Politechniki Lwowskiej oraz Jacek Tokarski z Wydawnictwa „Wysoki Zamek”.

Wystawa zbiorowa w Galerii Lamelli w Krakowie

Uczniowie szkół plastycznych, po zakończeniu wcześniejszej części projektu, na zajęciach w swoich szkołach kontynuowały prace nad przygotowaniem obrazów przedstawiających lwowską architekturę secesyjną. Efektem plenerów oraz zajęć szkolnych była poplenerowa wystawa prac, która miała miejsce w grudniu 2017 roku w Galerii Lamelli Śródmiejskiego Domu Kultury przy Małym Rynku w Krakowie. Na wystawie zostały zaprezentowane prace wykonane w różnych technikach – od ołówka i węgla przez piórko i akwarelę po olej na płótnie.

 

2016

7 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Willa Decjusza przy udziale merytorycznym województwa małopolskiego zorganizowało seminarium konserwatorskie zatytułowane Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat. Wydarzenie było tegoroczną edycją projektu o tej samej nazwie, który realizowany jest przez województwo w związku z zaangażowaniem samorządu w ochronę i opiekę nad zabytkami oraz współpracę międzynarodową z samorządowym krajem preszowskim, krajem żylińskim i obwodem lwowskim. Do tej pory odbyły się liczne warsztaty, dyskusje oraz spotkania środowiska konserwatorów dzieł sztuki i muzealników przeprowadzone w XVI-wiecznym kasztelu w Szymbarku. Również i tym razem miejscem spotkania stała się perła na Szlaku Renesansu w Małopolsce – Willa Decjusza.

  Zdjęcie przedstawia grupę osób ze słuchawkami na głowach słuchających wykładuFot. Willa Decjusza

Wśród blisko pięćdziesięciu uczestników spotkania nie zabrakło przedstawicieli samorządu, wojewódzkich instytucji kultury, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Polskiej Akademii Nauk oraz stowarzyszeń związanych programowo z upowszechnianiem kultury i sztuki – SARP, SHS i TPSP. Szczególnie ważna była obecność ośmioosobowej delegacji przedstawicieli sektora kultury z samorządowego kraju preszowskiego. Wygłoszone zostało jedenaście referatów poświęconych szeroko pojmowanej konserwacji zabytków. Podczas porannego panelu dyskusyjnego władze Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP poruszyły kwestie związane z kształceniem konserwatorów w murach krakowskiej Akademii oraz realizacją prac w budynkach na terenie województwa. Drugi temat stanowiła konserwacja muzealiów na przykładzie pieców kaflowych z kolekcji muzeów słowackich. Domknięciem pierwszej części było wystąpienie przedstawicielki Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie dotyczące współczesnej roli tradycyjnego rzemiosła i wiążącego się z tym zagadnieniem projektu RZEMIOSŁO 2.0 aktualnie prowadzonego przez instytucję.

 Zdjęcie przedstawia kobietę wygłaszająca prezentację na tle baneru z logotypem Województwa MałopolskiegoFot. Willa Decjusza

W panelu popołudniowym dominowała tematyka związana z ochroną wartościowych założeń parkowych i ogrodowych. Dyrekcja Urzędu Ochrony Zabytków w Preszowie zaprezentowała kwestie prawne dotyczące omawianego zagadnienia w odniesieniu do różnych typów enklaw zieleni na Słowacji. Niemniej istotne okazały się spostrzeżenia wykładowców Politechniki Krakowskiej dotyczące konfrontacji teorii ochrony dziedzictwa ogrodowego z działaniami podejmowanymi przez służby konserwatorskie w Polsce, a także uwagi dotyczące projektowania architektonicznego w obrębie zabytkowych przestrzeni zielonych.  Nie zabrakło studium konkretnego przypadku - historii rozwoju przestrzennego krakowskiego Ogrodu Botanicznego, którą przedstawił jego kierownik. Tradycyjnie zwrócono uwagę na problematykę konserwacji architektury drewnianej w oparciu o działania podjęte w skansenie w Starej Lubowli. Seminarium wzbogaciła prezentacja poświęcona atrakcyjności oferty kulturalnej i współpracy międzynarodowej omówiona przez dyrekcję Departamentu Kultury w samorządowym kraju preszowskim.  Domknięcie spotkania stanowiło oprowadzanie konserwatorskie po Willi Decjusza wzbogacone wykładem na temat przemian stylowych obiektu na tle panoramy zjawisk artystycznych w Polsce.

 Zdjęcie przedstawia grupe kilkunastu osób podczas oprowadzania po Willi DecjuszaFot. Willa Decjusza

Wydarzeniu towarzyszyła projekcja filmów z Filmoteki Małopolskiej poświęconych elementom, których ocalenie od zapomnienia leży w interesie społeczeństwa, a także aranżacja TwojaULica prezentująca przykłady uli kłodowych i figuralnych ze zbiorów Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Do tej pory obiekty eksponowano podczas wystawy Przejścia i powroty, pokazywanej w Krakowie, Berlinie i Marsylii.  Uzupełnieniem projektu był materiał multimedialny poświęcony międzynarodowemu dialogowi kultury przygotowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Departament Kultury w samorządowym kraju preszowskim.

 Na zdjęciu widoczne jest wnętrze WIlli Decjusza z wystawą zabytkowych uliFot. Willa Decjusza

Podczas podsumowania seminarium dyrekcja Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawiła plany kontynuacji projektu w 2017 roku. Jednocześnie podkreślono, że w nadchodzącym roku Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg VA Polska–Słowacja 2014–2020 współpracujący z województwem małopolskim przewiduje zorganizowanie Forum poszukiwania partnerów w formie spotkania przedstawicieli polskich i słowackich instytucji, które rozważają udział w projektach transgranicznych.

 Zdjęcie przedstawia kilka osób rozmawiających podczas przerwy kawowejFot. WIlla Decjusza

 

Prezentacja wybranych dzieł sztuki oraz jej twórców ma na celu włączenie sztuki z Małopolski w europejski obieg kultury dając sposobność szerokiej publiczności do poznania tej sztuki. W ramach współpracy z francuskim regionem Rhone Alpes realizowany jest cykl projektów związanych z osobą Tadeusza Kantora.

W ramach prezentacji sztuki współczesnej zrealizowany został projekt pn. ARTYŚCI TEATRÓW – TRANSFER WIEDZY, TRANSFER IDEI

Pierwszym etapem projektu były międzynarodowe warsztaty teatralne, w których wzięli uczestnicy z Polski i Francji, odbyte w dniach 15-16 maja 2016 w Theatre de Asphodeles w Lyonie. Tematem warsztatów była twórczość Tadeusza Kantora w kontekście tradycji polskiego malarstwa XIX i XX. wieku. Następnym etapem było przygotowanie prezentacji spektaklu inspirowanego "Lekcjami mediolańskimi" Tadeusza Kantora. Była to kontynuacja naszej wspólnej pracy, odbytej w listopadzie 2015 w Theatre des Asphodeles w Lyonie, która zakończyła się pokazem powstałego w jej wyniku spektaklu "Lekcje mediolańskie. Hommage a Tadeusz Kantor".

W maju przygotowaliśmy nieco inną wersję od tej prezentowanej w listopadzie. Próby i końcowa prezentacja odbyła się MJC Monplaisir w Lyonie w dniach 16-17 maja 2016 w ramach festiwalu "Printemps d'Europe". Następnie w dniu 18 maja odbyliśmy spotkanie ewaluacyjne z francuskimi partnerami poświęcone podsumowaniu i projektu i planów dalszej współpracy na rok 2016 - 2017 (warsztaty i pokazy spektaklu "Lekcje mediolańskie" w Krakowie we wrześniu 2016, warsztaty i spektakle w Lyonie w 2016). W projekcie udział wzięło 8 uczestników z Polski i 8 uczestników z Francji. Zakwaterowanie uczestników z Polski miała miejsce w pokojach gościnnych Konsulatu Generalnego RP w Lyonie, który był jednym z partnerów projektu.
Od lipca do września 2016 roku we Lwowie odbyły się polsko-ukraińskie  warsztaty konserwatorskie „Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości”. Była to już piąta edycja przedsięwzięcia realizowanego w ramach współpracy województwa małopolskiego z obwodem lwowskim.

Warsztaty miały miejsce w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, obecnie pełniącym funkcję greckokatolickiego kościoła garnizonowego. Brali w nich udział studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: dr Paweł Boliński oraz opiekunowie merytoryczni, rzeczoznawcy ministerstwa kultury: prof. dr Władysław Zalewski i prof. Edward Kosakowski.

Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich przeprowadzonych w ramach warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań, jak również opracowane metody, zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium. Dotyczyły one oczyszczania powierzchni, usuwania przemalówek, odsalania powierzchni malowideł oraz ich zabezpieczania.  Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się stosowania tych opracowanych metod przy konserwacji polichromii. Dzięki tym ćwiczeniom udało się zabezpieczyć większość malowideł na sklepieniu w prezbiterium. Wykonano stabilizację podłoży z zapraw przez iniekcje podtynkową oraz wykonano uzupełnienia ubytków tynków. Dzięki temu procesowi udało się odsłonić i zabezpieczyć oryginalny fresk autorstwa Franciszka Eksteina z XVIII wieku.

Kolorowa fotografia przedstawiające wnętrze kościoła z widocznymi rusztowaniami w prezbiterium

 Kolorowa fotografia przedstawiająca grupę osób podczas prac konserwatorskich na sklepieniu kościoła

 Kolorwa fotografia przedstawiająca grupę osób podczas rozmowy na temat malowideł na sklepieniu kościoła

Projekt zakłada udział przedstawicieli – artystów z Obwodu Lwowskiego w jednym z wydarzeń prezentując swoją ofertę kulturalną, zasoby dziedzictwa kulturowego m.in. tradycyjne metody pracy rzemieślników i utalentowanych twórców ludowych.
Przedsięwzięcie ma na celu podjęcie działań zmierzających do promowania i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi talentów, rozwojowi profesjonalnej sztuki, pokazanie aktywnych działań przyczyniających się do umacniania tożsamości regionalnej. Spotkanie w Małopolsce przedstawicieli regionów partnerskich to możliwość poznania rozwiązań zastosowanych przez poszczególne podmioty, instytucje, możliwość wymiany doświadczeń w działaniach zmierzających do zachowania i promowania zawodów ginących i obyczajów.

W ramach planowanego na 2016 rok kolejnego etapu międzynarodowej współpracy pod hasłem: „Muzea bez granic” jest potrzymanie i dalsze rozwijanie partnerskich relacji instytucji zajmujących się ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego, jakimi są zwłaszcza instytucje muzealne.

W obu regionach rola muzeów jest ważna i stanowi podstawę do współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych, wystawienniczych i zarządczych.

Atrakcyjne muzea w Małopolsce i Obwodzie Lwowskim powinny stwarzać spójny produkt w zakresie turystyki kulturowej oraz oferty kulturalnej. Warsztaty kreatywne muzealników z obu regionów partnerskich obejmą dyskusję nad tymi zagadnieniami.

Efektem spotkań będzie przede wszystkim wymiana „dobrych praktyk” i swego rodzaju forum dyskusji o potrzebach współczesnych muzeów i odbiorców a także poprawie jakości przestrzeni muzealnej i społecznym odbiorze muzeów, w tym zwłaszcza w Żółkwi na Ukrainie.

W dniach 16-17 maja we Lwowie odbyły się warsztaty artystyczne dla młodych artystów, podczas których uczniowie mieli okazję zwiedzić zabytki secesyjne Lwowa z dr Julią Bohdanovą z Politechniki Lwowskiej oraz malować i rysować architekturę secesyjną Lwowa. Jeszcze w tym roku planowana jest wystawa prac powstałych podczas lwowskich warsztatów.


Inspiracją do organizacji warsztatów była przygotowana rok wcześniej wystawa.

Ekspozycja „Secesja we Lwowie” prezentuje niewielki ułamek jednego z najznakomitszych i dobrze zachowanych zespołów architektonicznych Europy Środkowo – Wschodniej z początku XX wieku. Zabytki te swoją unikalność zawdzięczają wybitnym architektom związanym z Politechniką Lwowską. Przykładem wyjątkowego charakteru tej architektury jest zdobnictwo zaczerpnięte ze stylu zakopiańskiego czy Huculszczyzny. Rozwiązania te są unikalne, występują tylko na terenie Galicji. Planuje się zaprezentowanie wystawy w innych miastach Obwodu Lwowskiego. Przedsięwzięcie to pozwoli zaprezentować ofertę kulturalną naszego regionu, prezentującą wspólne dziedzictwo kulturowe oraz przyczyni się do wymiany artystycznej i ożywienia kontaktów twórczych pomiędzy Małopolską i Obwodem Lwowskim.
"Secesja we Lwowie"

W 2014 roku został wydany w Krakowie znakomity album pod tytułem „Secesja we Lwowie”. W książce – albumie przedstawiono 53 obiekty, ponad 250 zdjęć, archiwalne ilustracje i plany Lwowa. Autorami tekstu są dwie znakomite badaczki: Żanna Komar (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie) i Julia Bogdanowa (Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej). Autorami większości zdjęć współczesnych są: Sergey Tarsov, Katarzyna Łoza, Oleksandr Novitsky i Jacek Tokarski.

W 2015 roku w Krakowie oraz we Lwowie zaprezentowana była wystawa ukazująca wybrane zabytki secesji lwowskiej. Lwowska secesja to jeden z najznakomitszych, dobrze zachowanych, a przy tym najmniej znanych zespołów architektonicznych Europy Środkowej z początku XX wieku. Unikatowe zabytki swą rangę artystyczną zawdzięczają wybitnym architektom związanym z Politechniką Lwowską, a przykładem wyjątkowego charakteru tej architektury jest zdobnictwo zaczerpnięte ze stylu zakopiańskiego czy Huculszczyzny.
W tym roku pod hasłem „Secesja we Lwowie – polsko-ukraińskie warsztaty artystyczne” zostali zaangażowani w działania uczniowie z Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu oraz z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Województwo Małopolskie aktywnie wspiera sztukę współczesną w regionie. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Województwa prężne rozwijają się instytucje kulturalne tworzące sieć nowoczesnych ośrodków sztuki, które reprezentują kulturalną markę Małopolski.

Województwo Kluż jest od wielu lat partnerem Województwa Małopolskiego w wielu przedsięwzięciach. Prezentacja dzieł w Małopolsce to przedstawienie samego Klużu, miasta o najbardziej znaczącej historii kulturalnej w całej Transylwanii, będącego w ostatnich latach centrum kulturalnym Rumunii.

Sztuka współczesna – dialog artystów. MIHUŢ BOŞCU KAFCHIN | KAMIL KUKLA

Dwie równoległe, indywidualne wystawy  –  rumuńskiego artysty Mihuţa Boşcu Kafchina oraz związanego z Tarnowem i Krakowem Kamila Kukli, zostały zaprezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu w ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Małopolską a regionem Cluj-Napoka (13 maja – 19 czerwca 2016).

Sztuka współczesna w Cluj stała się w ostatnich latach przedmiotem międzynarodowego zainteresowania. Przyciąga uwagę zarówno malarstwo tzw.  szkoły z Cluj, ale też działające tu prężnie instytucje i organizacje, takie jak Tranzit czy zrzeszająca prywatne i niezależne galerie i pracownie artystyczne Paintbrush Factory (Fabrica de Pensule).  Jednak inspiracją do projektu jest nie tylko międzynarodowy sukces młodszego pokolenia artystów z Cluj, ale też próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób najmłodsza generacja artystów konfrontuje się dzisiaj z medium malarskim, biorąc pod uwagę zarówno historyczne uwarunkowania tej dyscypliny jak i tradycje konceptualne w sztuce.

Wystawy Mihuta Boscu Kafchina oraz Kamila Kukli zostanły również włączone w program wydarzenia o nazwie „Małopolska scena artystyczna” realizowanego przez trzy instytucje partnerskie: Bunkier Sztuki w Krakowie, BWA Tarnów i BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, promujące artystów z regionu Małopolski, a także inicjujące dyskusję na temat mechanizmów wspierania, promowania i metodologii badawczych twórczości artystów najmłodszego pokolenia.

Celem zadania będzie omówienie realizacji wspólnego projektu, mającego za cel ułatwienie współpracy między władzami publicznymi i instytucji odpowiedzialnymi za zarzadzanie miastami historycznymi i kulturotwórczymi.

Omówienie realizacji wspólnego projektu, mającego za cel ułatwienie współpracy między władzami publicznymi i instytucji odpowiedzialnymi za zarządzanie miastami historycznymi i kulturotwórczymi, poprzez wymianę międzyregionalną doświadczeń i know-how zagadnień z zakresu: " rys historyczny", "osadnictwo, mieszkańcy i ich życie", „koloryt miasta”, „problemy restauracji", " itp. W tym kontekście siec´ partnerstwo między miastami obu regionów, zwłaszcza, będzie miała na celu wypracowanie zintegrowanych i innowacyjnych strategii dla historycznych krajobrazów miejskich.

Głównym zadaniem projektu stanie się wymiana poglądów, doświadczeń i koncepcji ułatwienie znalezienia właściwej równowagi między zachowaniem architektonicznego dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym, wytrzymującym próbę czasu, rozwojem społeczno-ekonomicznym miast historycznych, tak, by wzmocnić´ ich atrakcyjność´ i konkurencyjność´. W roku 2016 planowane są działania związane z umocnieniem formalno – prawnym partnerstw (Polska-Chorwacja-Słowacja) oraz przygotowaniem i złożeniem wniosku aplikacyjnego do Programu Europa Środkowa w przypadku ogłoszenia naboru.

Festiwal Partnerstwa we Lwowie

Na scenie letniej ustawionej na Rynku lwowskiej starówki co roku występują polskie i ukraińskie zespoły muzyczne. Od 2012 roku swoje wizytówki kulturalne prezentują Kraków, Lublin, Przemyśl, Wrocław, województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i warmińsko-mazurskie oraz inne miasta i regiony. Oprócz występów na lwowskim Rynku odbywają się także inne wydarzenia kulturalne festiwalu, między innymi spektakle, prezentacje multimedialne z regionów, wystawy.
Organizowany co roku Festiwal Partnerstwa jest projektem potwierdzającym współpracę Lwowa z regionami i miastami partnerskimi.

W dniu 3 września 2016 na Rynku we Lwowie Małopolskę reprezentował zespół Serencza, który wykonał tradycyjne pieśni łemkowskie z Beskidów oraz polskie pieśni ludowe z regionu Karpat. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła zespół brawami, po których Serencza dwukrotnie wystąpiła na bis.

Kolorowe zdjęcie przedstawiające członków zespołu grających na instrumentach i śpiewających na sceniearchiwum zespołu Serencza

Kolorowe zdjęcie przedstawiające mężczyznę grającego na akordeonie i śpiewającego na sceniearchiwum zespołu Serencza

Kolorowe zdjęcie przedstawiające członków zespołu grających na instrumentach i śpiewających na sceniearchiwum zespołu Serencza

Kolorowe zdjęcie przedstawiające członków zespołu grających na instrumentach i śpiewających na sceniearchiwum zespołu Serencza