Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Geodezja

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) to gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej o zasięgu wojewódzkim. Domeną Ośrodka jest Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, mapy topograficzne oraz tematyczne – dane te służą celom studialno - projektowym, przyrodniczym, turystycznym, przeglądowym. WODGiK nie powiela zasobu geodezyjnego gromadzonego w ośrodkach powiatowych.

Więcej informacji ma stronie GeoMałopolska.

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) powstała w ramach projektu pn. ”Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013. Jako system regionalny MIIP zapewnienia obywatelom, przedsiębiorcom, jednostkom publicznym i prywatnym dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych przestrzennych charakteryzujących województwo małopolskie. Dane te pochodzą ze zbiorów UMWM oraz partnerów MIIP i prezentowane są w postaci interaktywnych map.

Dzięki interoperacyjności wystawianych usług danych przestrzennych, tj. usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania, system spełnia wymogi Dyrektywy INSPIRE, a tym samym pozwala na integrację z infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym i europejskim, a także z innymi systemami opartymi na e - usługach.

Więcej informacji ma stronie GeoMałopolska.

Małopolska z lotu ptaka

Jeśli chcesz zobaczyć nasz region z lotu ptaka wejdź do serwisu map: Geoportal MIIP. Tam kliknij w kompozycje mapowe (górna, lewa strona) i wybierz ortofotomapę.

WAŻNE!

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje podany poniżej, rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
12 1020 2892 0000 5602 0667 3836

Uprzejmie zawiadamiamy, iż Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z dniem 31 grudnia 2010 r. został zlikwidowany zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych od osób fizycznych i prawnych stają się dochodami budżetu województwa. Zgodnie z art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 909 z późn. zm.) ze środków budżetu województwa, w zakresie ustalonym w ustawie, finansowane są ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych m.in. budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych. O dofinansowanie środkami budżetu województwa w/w zadań mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego.

kontakt: tel. 12 63 03 440