Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Badania w Turystyce

Ruch turystyczny w Województwie Małopolskim w 2019 r.

Metodologia
Badania ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim w 2019 r. zostało zrealizowane w oparciu o wywiad bezpośredni prowadzony przez ankieterów z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza ankiety (PEPI – Paper and Pencil Interviewing) oraz  analizie danych zastanych (desk research).
Badanymi ankietowymi były osoby odwiedzające Małopolskę określane w zaleceniach statystycznych UNWTO mianem turystów (korzystający przynajmniej z jednego noclegu) oraz odwiedzających jednodniowych, które przybyły w celu poznawczym, wypoczynkowym, zawodowym, religijnym, rodzinnym, zdrowotnym i innych. W badaniach pominięto przyjezdnych, którzy deklarowali pobyt przekraczający 90 dni.
Minimalną liczebność próby oraz operat losowania ustalono w oparciu o dane GUS z roku 2018, dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania.
Ustalono, że próba o liczebności n=7 000 osób gwarantuje dokładność oszacowania na poziomie 3%. Ostatecznie przeprowadzono 7018 ankiet.
Badania przeprowadzono w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w 55 lokalizacjach w Małopolsce.

Wyniki i wnioski

 • Województwo małopolskie jest najbardziej turystycznym regionem Polski, w dodatku wciąż posiadającym bardzo duży potencjał wzrostowy. W 2019 r. Małopolskę odwiedziło 17 860 000 osób, w tym  3 780 000 gości z zagranicy.
 • Wśród odwiedzających Małopolskę 8 na 10 osób stanowią mieszkańcy Polski ( 14 080 000).
 • Województwo małopolskie charakteryzuje się stosunkowo niską sezonowością ruchu turystycznego (niższą niż w przypadku województw nadmorskich, wyższą niż w przypadku województwa mazowieckiego), co jest zjawiskiem zdecydowanie korzystnym.
 • Województwo małopolskie jest – ex equo z województwem mazowieckim - jednym z dwóch najważniejszych regionów recepcyjnych dla zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski.
 • Udział ruchu jednodniowego w przyjazdach do Małopolski kształtował się w granicach 21-25% i wykazywał tendencję malejącą, co należy uznać za zjawisko korzystne.
 • Najważniejszymi rynkami emisyjnymi dla regionu są: Wielka Brytania (spadek znaczenia w ostatnim roku), Niemcy, Francja, Włochy i Ukraina, a w dalszej kolejności Hiszpania i Portugalia, USA i Kanada, Holandia, Belgia i Luksemburg, Słowacja, Czechy i Węgry oraz Irlandia. Dane z bazy noclegowej potwierdzają bardzo mocną pozycję Wielkiej Brytanii (również w 2018 r.), Niemiec i Włoch, a także USA, Ukrainy, Francji, Norwegii i Hiszpanii.
 • Absolutnie dominującym celem przyjazdów turystów krajowych do Małopolski jest wypoczynek (78% wskazań w 2017 r.) rozumiany także jako turystyka aktywna i zwiedzanie zabytków. Stosunkowo ważnym motywem przyjazdów jest również cel zdrowotny
 • Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2019 r. wyniosły 15,2 mld. zł i były wyższe o 6% w stosunku do roku 2018 r.

Demografia odwiedzających krajowych:

 • Niewielka przewaga kobiet;
 • Niemal ¾ to osoby poniżej 45 roku życia, przy czym najliczniejsze grupy to 36-45-latkowie i 26-35-latkowie; 
 • Najwięcej jest osób z wyższym wykształceniem, ale ich udział spada; drugą najliczniejszą grupą są osoby z wykształceniem średnim;
 • Najczęściej oceniają swoją sytuację finansową jako wystarczającą;
 • Pochodzą z miejscowości i miast różnej wielkości, choć raczej mniejszych (do 100 tys. mieszkańców) niż większych;
 • 2/3 to osoby aktywne zawodowo.

Demografia odwiedzających zagranicznych:

 • Mniej więcej wyrównane proporcje płci;
 • Ponad ¾ to osoby poniżej 45 roku życia, przeciętnie są młodsi od odwiedzających krajowych (najliczniejsze grupy to 26-35-latkowie i osoby poniżej 26 roku życia);
 • Zdecydowanie dominują osoby z wyższym wykształceniem, grupa osób z wykształceniem średnim jest mniej liczna;
 • Najczęściej oceniają swoją sytuację finansową jako satysfakcjonującą, choć spora jest również grupa osób wybierających odpowiedź „wystarczająca”;
 • Pochodzą z miejscowości i miast różnej wielkości, choć raczej większych (pow. 100 tys. mieszkańców) niż mniejszych;
 • 2/3 to osoby aktywne zawodowo, widoczni są również studenci (przeciętnie kilkanaście %);

Lata poprzednie