Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Przymus bezpośredni

Procedura wykonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Małopolskiego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3, ust. 10 pkt 2 z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. z 2017r., poz. 882 z późn. zm.) lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez Marszałka Województwa Małopolskiego do wykonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza gdy zlecającym jest inny lekarz niż podmiotu leczniczego, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych od dnia 1 kwietnia 2018 roku jest lek. med. Elżbieta Krawiec.

Dane do korespondencji z upoważnionym lekarzem:

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie,
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków,
tel. 12 65 24 400, 12 65 24 409
fax. 12 65 24 302
e-mail:

Nr PWZ: 1771086

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi poniżej zasadami zawiadamiania upoważnionego przez Marszałka Województwa Małopolskiego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz o ich stosowanie.

1. Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w terminie 3 dni ocenia – upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

2. Wskazane podmioty w przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, wysyłają do upoważnionego przez Marszałka Województwa Małopolskiego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii następującą dokumentację:

a) „Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania” (Dz. U. poz. 740), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 w przypadku, gdy zlecającym jest inny lekarz niż lekarz podmiotu leczniczego lub w przypadku, gdy zlecającym jest pielęgniarka jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

lub

b) „Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania” (Dz. U. poz. 740) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, w przypadku, gdy zlecającym jest kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych

a także

c) kopię „Karty zastosowania unieruchomienia lub izolacji” wg załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. poz. 740) jeżeli zastosowaną formą środka przymusu było unieruchomienie lub izolacja. Nie dotyczy to przypadku, kiedy zlecającym jest kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

3. Upoważniony przez Marszałka Województwa Małopolskiego lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dokonuje oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, stąd też dokumentacja niezbędna do wykonania oceny powinna zostać przekazana niezwłocznie po zastosowaniu środka przymusu drogą elektroniczną lub faksem.

4. Dokonując oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, lekarz uwzględnia następujące okoliczności:
• zastosowany środek przymusu bezpośredniego,
• przyczyny zastosowania przymusu bezpośredniego, w tym uzasadniające wybór środka przymusu bezpośredniego,
• czas stosowania przymusu bezpośredniego oraz przyczyny jego ewentualnego przedłużenia,
• informacje o uprzedzeniu osoby zaburzeniami psychicznymi przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego, że środek ten ma zostać wobec niej podjęty,
• informacje o osobie zlecającej zastosowanie przymusu,
• informacje o osobach wykonujących przymus bezpośredni,
• informacje o przebiegu stosowania przymusu bezpośredniego, w tym o skutkach stosowania przymusu bezpośredniego dla zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, wobec której został on podjęty.

5. Upoważniony lekarz potwierdza dokonanie oceny podpisem i pieczątką. Po dokonaniu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, kopię Zawiadomienia o którym mowa w punkcie 2a) i 2b),lekarz niezwłocznie odsyła do powiadamiającego o zastosowaniu przymusu. Kopia zawiadomienia zostaje dołączona do historii choroby lub historii zdrowia i choroby.

6. Otrzymane faksem Zawiadomienie oraz kserokopię „Karty zastosowania unieruchomienia lub izolacji”, upoważniony lekarz zachowuje w swojej dokumentacji.

Osobą do kontaktu w tej sprawie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jest pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Sylwia Murzyn, tel. (12) 63 03 577, fax. (12) 63 03 524.