Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Misja i Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynika z realizacji misji, która brzmi:

Sprawny i skuteczny Urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ukierunkowana jest na następujące priorytety:

 1. poprawę jakości życia mieszkańców regionu przez realizację Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz
 2. doskonalenie organizacji i funkcjonowania Urzędu w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz wzrostu zadowolenia Klientów.

Cele ogólne wynikające z priorytetów Polityki ZSZ, stanowiące ramy celów szczegółowych dla procesów i zadań realizowanych przez Urząd, to:

 1. Zapewnienie partycypacji obywateli w zarządzaniu regionalną wspólnotą samorządową.
 2. Kształtowanie tożsamości kulturowej Małopolski.
 3. Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych poprzez rzetelne, sprawne, terminowe, bezstronne i zgodne z prawem realizowanie zadań oraz profesjonalną obsługę Klientów.
 4. Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu oraz pracowników Urzędu, a także podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego.
 5. Przestrzeganie zasad etyki oraz standardów zachowań określonych w przepisach prawa i „Kodeksie etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego”.
 6. Monitoring i zarządzanie ryzykiem w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia przyjętych celów strategicznych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.
 7. Zapewnienie należytej ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w Urzędzie poprzez realizację przyjętych zasad bezpieczeństwa informacji oraz utrzymywanie zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego poziomu ryzyka.
 8. Stała poprawa środowiska pracy, w szczególności zapobieganie wypadkom przy pracy, właściwa organizacja stanowisk i procesów pracy, utrzymywanie warunków sprzyjających zapobieganiu chorób zawodowych, a także stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP.

Zapewniam, iż funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Zintegrowany System Zarządzania jest:

 1. zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014-12,
 2. ciągle doskonalony poprzez regularne dokonywanie przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także podejmowanie działań doskonalących w stosunku do wszystkich zidentyfikowanych obszarów wymagających doskonalenia.
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania wprowadzonej ZARZĄDZENIEM Nr 119/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpływa na efektywny rozwój regionalny Województwa Małopolskiego, satysfakcję pracowników Urzędu oraz stanowi referencje dla Klientów Urzędu.