Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

V edycja konkursu „Małopolska Wieś 2021”

Rolnictwo
05 marca 2021
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza V edycję konkursu "Małopolska Wieś 2021". Zapraszamy do udziału i i składania wypełnionych zgłoszeń do 26 marca 2021 roku.

Sołectwo to nie tylko jednostka administracyjna, to przede wszystkim pole aktywności społeczności lokalnych. I tę aktywność chcemy wspierać w konkursie Małopolska Wieś 2021

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez:

1) promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego
i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
2) promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych
w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
3) promowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot
wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
4) kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej, uszanowania wolności
i postaw odpowiedzialnych za wspólnoty, tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej,
5) utworzenie narzędzi internetowych służących upowszechnianiu informacji dla mieszkańców
odnośnie bieżących wydarzeń i walorów sołectwa.

Łączna wysokość pomocy finansowej dla Laureatów Konkursu w 2021 roku wynosi aż 480 000 zł. Zależy nam na wyróżnieniu sołectw i ich mieszkańców, aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. W tym przypadku ważna jest estetyka danej miejscowości, działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

1) Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
2) Nowatorska Małopolska Wieś,
3) Małopolska Wieś w Sieci.

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu, w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2016 roku, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2020 r. i nadal funkcjonującej.

Uczestnikami Konkursu mogą być sołectwa zgłoszone przez gminy, położone w województwie małopolskim. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w terminie do dnia 26 marca 2021 roku.

Gmina może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno sołectwo. Sołectwo może zostać zgłoszone w jednej lub w dwóch kategoriach, przy czym w przypadku zgłoszenia sołectwa jednocześnie w dwóch kategoriach, zgłoszenie to może dotyczyć kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci lub kategorii Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci.

Zdobycie I miejsca w Konkursie w poszczególnych kategoriach może mieć miejsce tylko jeden raz na pięć lat i wyklucza udział w Konkursie w tej kategorii w następnych 4 edycjach. Zdobycie II lub III miejsca w Konkursie wyklucza udział laureatów w kategoriach Konkursu, przez okres kolejnych dwóch lat.

Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały. Pomoc finansowa zostanie przyznana przez Województwo Małopolskie w formie dotacji na rzecz gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Zakres zadań do realizacji zostanie określony w umowie przy udziale/zaangażowaniu upoważnionego przedstawiciela gminy i sołtysa wsi, której umowa dotyczy.

Ogłoszenie konkursu pn. "Małopolska Wieś 2021" skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM